Asset Class Navigation

Crude Oil 保证金

开始时间 期末 维持
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

05/2023
01/2021

05/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

06/2023
01/2021

06/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

07/2023
01/2021

07/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

08/2023
01/2021

08/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

09/2023
01/2021

09/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

10/2023
01/2021

10/2023
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

11/2023
01/2021

11/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

12/2023
01/2021

12/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

01/2024
01/2021

01/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

02/2024
01/2021

02/2024
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

03/2024
01/2021

03/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

04/2024
01/2021

04/2024
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

05/2024
01/2021

05/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

06/2024
01/2021

06/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

07/2024
01/2021

07/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

08/2024
01/2021

08/2024
2,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

09/2024
01/2021

09/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
01/2021

10/2024
01/2021

02/2030
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
02/2021

03/2021

05/2021

06/2021
02/2021

03/2021

05/2021

06/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
105 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
155 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
02/2021

05/2021

11/2021

02/2022
02/2021

05/2021

11/2021

02/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
02/2021

05/2021

08/2021

11/2021
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2021

05/2021

08/2021
02/2021

05/2021

08/2021
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
02/2021

08/2021

08/2022

02/2023
02/2021

08/2021

08/2022

02/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
02/2021

08/2021

02/2022

08/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2021

08/2021

02/2022
02/2021

08/2021

02/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
02/2021

02/2022

02/2023

02/2024
02/2021

02/2022

02/2023

02/2024
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

02/2022

02/2023

02/2024
02/2021

02/2022

02/2023

02/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
02/2021

02/2022

02/2023
02/2021

02/2022

02/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

12/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

01/2023
02/2021

01/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

02/2023
02/2021

02/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

03/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

04/2023
02/2021

04/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

05/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

06/2023
02/2021

06/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

07/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

08/2023
02/2021

08/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

09/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

10/2023
02/2021

10/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

11/2023
02/2021

11/2023
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

12/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

01/2024
02/2021

01/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

02/2024
02/2021

02/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

03/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

04/2024
02/2021

04/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

05/2024
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

06/2024
02/2021

06/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

07/2024
02/2021

07/2024
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

08/2024
02/2021

08/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

09/2024
02/2021

09/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
02/2021

10/2024
02/2021

02/2030
2,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2021

04/2021

06/2021

07/2021
03/2021

04/2021

06/2021

07/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
155 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2021

06/2021

12/2021

03/2022
03/2021

06/2021

12/2021

03/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
03/2021

06/2021

09/2021

12/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2021

09/2021

09/2022

03/2023
03/2021

09/2021

09/2022

03/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
03/2021

09/2021

03/2022

09/2022
170 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2021

03/2022
03/2021

09/2021

03/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2021

03/2022

03/2023

03/2024
03/2021

03/2022

03/2023

03/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

03/2022

03/2023

03/2024
03/2021

03/2022

03/2023

03/2024
455 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
03/2021

03/2022

03/2023
03/2021

03/2022

03/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
1,025 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

12/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

01/2023
03/2021

01/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

02/2023
03/2021

02/2023
1,525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

03/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

04/2023
03/2021

04/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

05/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

06/2023
03/2021

06/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

07/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

08/2023
03/2021

08/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

09/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

10/2023
03/2021

10/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

11/2023
03/2021

11/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

12/2023
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

01/2024
03/2021

01/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

02/2024
03/2021

02/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

03/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

04/2024
03/2021

04/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

05/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

06/2024
03/2021

06/2024
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

07/2024
03/2021

07/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

08/2024
03/2021

08/2024
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

09/2024
03/2021

09/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
03/2021

10/2024
03/2021

02/2030
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
04/2021

05/2021

07/2021

08/2021
04/2021

05/2021

07/2021

08/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
04/2021

07/2021

01/2022

04/2022
04/2021

07/2021

01/2022

04/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
90 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
04/2021

07/2021

10/2021

01/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2021

07/2021

10/2021
04/2021

07/2021

10/2021
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
04/2021

10/2021

10/2022

04/2023
04/2021

10/2021

10/2022

04/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
04/2021

10/2021

04/2022

10/2022
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2021

10/2021

04/2022
04/2021

10/2021

04/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
04/2021

04/2022

04/2023

04/2024
04/2021

04/2022

04/2023

04/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

04/2022

04/2023

04/2024
04/2021

04/2022

04/2023

04/2024
460 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
04/2021

04/2022

04/2023
04/2021

04/2022

04/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

07/2022
1,025 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

08/2022
04/2021

08/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

09/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

10/2022
04/2021

10/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

11/2022
04/2021

11/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

12/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

01/2023
04/2021

01/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

02/2023
04/2021

02/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

03/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

04/2023
04/2021

04/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

05/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

06/2023
04/2021

06/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

07/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

08/2023
04/2021

08/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

09/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

10/2023
04/2021

10/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

11/2023
04/2021

11/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

12/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

01/2024
04/2021

01/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

02/2024
04/2021

02/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

03/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

04/2024
04/2021

04/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

05/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

06/2024
04/2021

06/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

07/2024
04/2021

07/2024
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

08/2024
04/2021

08/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

09/2024
04/2021

09/2024
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2021

10/2024
04/2021

02/2030
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2021

06/2021

08/2021

09/2021
05/2021

06/2021

08/2021

09/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2021

08/2021

02/2022

05/2022
05/2021

08/2021

02/2022

05/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2021

08/2021

11/2021
05/2021

08/2021

11/2021
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
05/2021

08/2021

11/2021

02/2022
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2021

11/2021

11/2022

05/2023
05/2021

11/2021

11/2022

05/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
05/2021

11/2021

05/2022

11/2022
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2021

11/2021

05/2022
05/2021

11/2021

05/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
640 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2021

05/2022

05/2023

05/2024
05/2021

05/2022

05/2023

05/2024
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

05/2022

05/2023

05/2024
05/2021

05/2022

05/2023

05/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2021

05/2022

05/2023
05/2021

05/2022

05/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

07/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

08/2022
05/2021

08/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

09/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

10/2022
05/2021

10/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

11/2022
05/2021

11/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

12/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

01/2023
05/2021

01/2023
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

02/2023
05/2021

02/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

03/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

04/2023
05/2021

04/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

05/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

06/2023
05/2021

06/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

07/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

08/2023
05/2021

08/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

09/2023
05/2021

09/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

10/2023
05/2021

10/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

11/2023
05/2021

11/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

12/2023
05/2021

12/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

01/2024
05/2021

01/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

02/2024
05/2021

02/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

03/2024
05/2021

03/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

04/2024
05/2021

04/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

05/2024
05/2021

05/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

06/2024
05/2021

06/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

07/2024
05/2021

07/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

08/2024
05/2021

08/2024
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

09/2024
05/2021

09/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2021

10/2024
05/2021

02/2030
2,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2021

07/2021

09/2021

10/2021
06/2021

07/2021

09/2021

10/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2021

09/2021

03/2022

06/2022
06/2021

09/2021

03/2022

06/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
06/2021

09/2021

12/2021

03/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
380 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2021

12/2021

12/2022

06/2023
06/2021

12/2021

12/2022

06/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2021

12/2021

06/2022
06/2021

12/2021

06/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
06/2021

12/2021

06/2022

12/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

04/2022
06/2021

04/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

05/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

06/2022
06/2021

06/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2021

06/2022

06/2023

06/2024
06/2021

06/2022

06/2023

06/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

06/2022

06/2023

06/2024
06/2021

06/2022

06/2023

06/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2021

06/2022

06/2023
06/2021

06/2022

06/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

07/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

08/2022
06/2021

08/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

09/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

10/2022
06/2021

10/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

11/2022
06/2021

11/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

12/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

01/2023
06/2021

01/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

02/2023
06/2021

02/2023
1,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

03/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

04/2023
06/2021

04/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

05/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

06/2023
06/2021

06/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

07/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

08/2023
06/2021

08/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

09/2023
06/2021

09/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

10/2023
06/2021

10/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

11/2023
06/2021

11/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

12/2023
06/2021

12/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

01/2024
06/2021

01/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

02/2024
06/2021

02/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

03/2024
06/2021

03/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

04/2024
06/2021

04/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

05/2024
06/2021

05/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

06/2024
06/2021

06/2024
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

07/2024
06/2021

07/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

08/2024
06/2021

08/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

09/2024
06/2021

09/2024
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2021

10/2024
06/2021

02/2030
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2021

08/2021

10/2021

11/2021
07/2021

08/2021

10/2021

11/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2021

10/2021

04/2022

07/2022
07/2021

10/2021

04/2022

07/2022
155 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2021

10/2021

01/2022
07/2021

10/2021

01/2022
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
07/2021

10/2021

01/2022

04/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
275 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2021

01/2022

01/2023

07/2023
07/2021

01/2022

01/2023

07/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
07/2021

01/2022

07/2022

01/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2021

01/2022

07/2022
07/2021

01/2022

07/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

01/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

02/2022
07/2021

02/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

03/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

04/2022
07/2021

04/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

05/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

06/2022
07/2021

06/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

07/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2021

07/2022

07/2023

07/2024
07/2021

07/2022

07/2023

07/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2021

07/2022

07/2023
07/2021

07/2022

07/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

08/2022
07/2021

08/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

09/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

10/2022
07/2021

10/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

11/2022
07/2021

11/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

12/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

01/2023
07/2021

01/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

02/2023
07/2021

02/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

03/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

04/2023
07/2021

04/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

05/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

06/2023
07/2021

06/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

07/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

08/2023
07/2021

08/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

09/2023
07/2021

09/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

10/2023
07/2021

10/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

11/2023
07/2021

11/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

12/2023
07/2021

12/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

01/2024
07/2021

01/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

02/2024
07/2021

02/2024
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

03/2024
07/2021

03/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

04/2024
07/2021

04/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

05/2024
07/2021

05/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

06/2024
07/2021

06/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

07/2024
07/2021

07/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

08/2024
07/2021

08/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

09/2024
07/2021

09/2024
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2021

10/2024
07/2021

02/2030
2,125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2021

09/2021

11/2021

12/2021
08/2021

09/2021

11/2021

12/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2021

11/2021

05/2022

08/2022
08/2021

11/2021

05/2022

08/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2021

11/2021

02/2022
08/2021

11/2021

02/2022
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
08/2021

11/2021

02/2022

05/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
275 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2021

02/2022

02/2023

08/2023
08/2021

02/2022

02/2023

08/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
08/2021

02/2022

08/2022

02/2023
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2021

02/2022

08/2022
08/2021

02/2022

08/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2021

08/2022

08/2023

08/2024
08/2021

08/2022

08/2023

08/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2021

08/2022

08/2023
08/2021

08/2022

08/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

10/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

11/2022
08/2021

11/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

12/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

01/2023
08/2021

01/2023
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

02/2023
08/2021

02/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

03/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

04/2023
08/2021

04/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

05/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

06/2023
08/2021

06/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

07/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

08/2023
08/2021

08/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

09/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

10/2023
08/2021

10/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

11/2023
08/2021

11/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

12/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

01/2024
08/2021

01/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

02/2024
08/2021

02/2024
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

03/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

04/2024
08/2021

04/2024
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

05/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

06/2024
08/2021

06/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

07/2024
08/2021

07/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

08/2024
08/2021

08/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

09/2024
08/2021

09/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2021

10/2024
08/2021

02/2030
2,075 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2021

10/2021

12/2021

01/2022
09/2021

10/2021

12/2021

01/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2021

12/2021

06/2022

09/2022
09/2021

12/2021

06/2022

09/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
09/2021

12/2021

03/2022

06/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
275 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2021

03/2022

03/2023

09/2023
09/2021

03/2022

03/2023

09/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
09/2021

03/2022

09/2022

03/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2021

03/2022

09/2022
09/2021

03/2022

09/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2021

09/2022

09/2023

09/2024
09/2021

09/2022

09/2023

09/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2021

09/2022

09/2023
09/2021

09/2022

09/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

10/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

01/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

02/2023
09/2021

02/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

03/2023
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

04/2023
09/2021

04/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

05/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

06/2023
09/2021

06/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

07/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

08/2023
09/2021

08/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

09/2023
09/2021

09/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

10/2023
09/2021

10/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

11/2023
09/2021

11/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

12/2023
09/2021

12/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

01/2024
09/2021

01/2024
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

02/2024
09/2021

02/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

03/2024
09/2021

03/2024
1,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

04/2024
09/2021

04/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

05/2024
09/2021

05/2024
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

06/2024
09/2021

06/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

07/2024
09/2021

07/2024
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

08/2024
09/2021

08/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

09/2024
09/2021

09/2024
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2021

10/2024
09/2021

02/2030
2,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2021

11/2021

01/2022

02/2022
10/2021

11/2021

01/2022

02/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
70 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
60 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
75 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2021

01/2022

07/2022

10/2022
10/2021

01/2022

07/2022

10/2022
150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
10/2021

01/2022

04/2022

07/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2021

01/2022

04/2022
10/2021

01/2022

04/2022
125 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
220 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
275 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2021

04/2022

04/2023

10/2023
10/2021

04/2022

04/2023

10/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
10/2021

04/2022

10/2022

04/2023
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2021

04/2022

10/2022
10/2021

04/2022

10/2022
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2021

10/2022

10/2023

10/2024
10/2021

10/2022

10/2023

02/2030
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2021

10/2022

10/2023
10/2021

10/2022

10/2023
305 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

01/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

02/2023
10/2021

02/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

03/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

04/2023
10/2021

04/2023
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

05/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

06/2023
10/2021

06/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

07/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

08/2023
10/2021

08/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

09/2023
10/2021

09/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

10/2023
10/2021

10/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

11/2023
10/2021

11/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

12/2023
10/2021

12/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2021

01/2024
10/2021

01/2024
1,400 USD

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本