CRUDE OIL - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2027

10/2028
06/2027

10/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2027

11/2028
06/2027

12/2034
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

08/2027
07/2027

08/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
07/2027

08/2027

09/2027
07/2027

08/2027

09/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

09/2027
07/2027

09/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

10/2027
07/2027

10/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

11/2027
07/2027

11/2027
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

12/2027
07/2027

12/2027
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

01/2028
07/2027

01/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

02/2028
07/2027

02/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

03/2028
07/2027

03/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

04/2028
07/2027

04/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

05/2028
07/2027

05/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

06/2028
07/2027

06/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

07/2028
07/2027

07/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

08/2028
07/2027

08/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

09/2028
07/2027

09/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

10/2028
07/2027

10/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2027

11/2028
07/2027

12/2034
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

09/2027
08/2027

09/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
08/2027

09/2027

10/2027
08/2027

09/2027

10/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

10/2027
08/2027

10/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

11/2027
08/2027

11/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

12/2027
08/2027

12/2027
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

01/2028
08/2027

01/2028
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

02/2028
08/2027

02/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

03/2028
08/2027

03/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

04/2028
08/2027

04/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

05/2028
08/2027

05/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

06/2028
08/2027

06/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

07/2028
08/2027

07/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

08/2028
08/2027

08/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

09/2028
08/2027

09/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

10/2028
08/2027

10/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2027

11/2028
08/2027

12/2034
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

10/2027
09/2027

10/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
09/2027

10/2027

11/2027
09/2027

10/2027

11/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

11/2027
09/2027

11/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

01/2028
09/2027

01/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

02/2028
09/2027

02/2028
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

03/2028
09/2027

03/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

04/2028
09/2027

04/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

05/2028
09/2027

05/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

06/2028
09/2027

06/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

07/2028
09/2027

07/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

08/2028
09/2027

08/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

09/2028
09/2027

09/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

10/2028
09/2027

10/2028
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2027

11/2028
09/2027

12/2034
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

11/2027
10/2027

11/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
10/2027

11/2027

12/2027
10/2027

11/2027

12/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

12/2027
10/2027

12/2027
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

01/2028
10/2027

01/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

02/2028
10/2027

02/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

03/2028
10/2027

03/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

04/2028
10/2027

04/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

05/2028
10/2027

05/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

06/2028
10/2027

06/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

07/2028
10/2027

07/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

08/2028
10/2027

08/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

09/2028
10/2027

09/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

10/2028
10/2027

10/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2027

11/2028
10/2027

12/2034
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

12/2027
11/2027

12/2027
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
11/2027

12/2027

01/2028
11/2027

12/2027

01/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

01/2028
11/2027

01/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

02/2028
11/2027

02/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

03/2028
11/2027

03/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

04/2028
11/2027

04/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

05/2028
11/2027

05/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

06/2028
11/2027

06/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

07/2028
11/2027

07/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

08/2028
11/2027

08/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

09/2028
11/2027

09/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

10/2028
11/2027

10/2028
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2027

11/2028
11/2027

12/2034
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

01/2028
12/2027

01/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
12/2027

01/2028

02/2028
12/2027

01/2028

02/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

02/2028
12/2027

02/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

04/2028
12/2027

04/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

05/2028
12/2027

05/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

06/2028
12/2027

06/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

07/2028
12/2027

07/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

08/2028
12/2027

08/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

09/2028
12/2027

09/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

10/2028
12/2027

10/2028
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2027

11/2028
12/2027

12/2034
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

02/2028
01/2028

02/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
01/2028

02/2028

03/2028
01/2028

02/2028

03/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

03/2028
01/2028

03/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

04/2028
01/2028

04/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

05/2028
01/2028

05/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

06/2028
01/2028

06/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

07/2028
01/2028

07/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

08/2028
01/2028

08/2028
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

09/2028
01/2028

09/2028
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

10/2028
01/2028

10/2028
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2028

11/2028
01/2028

12/2034
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

03/2028
02/2028

03/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
02/2028

03/2028

04/2028
02/2028

03/2028

04/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

04/2028
02/2028

04/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

05/2028
02/2028

05/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

06/2028
02/2028

06/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

07/2028
02/2028

07/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

08/2028
02/2028

08/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

09/2028
02/2028

09/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

10/2028
02/2028

10/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2028

11/2028
02/2028

12/2034
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

04/2028
03/2028

04/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
03/2028

04/2028

05/2028
03/2028

04/2028

05/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

05/2028
03/2028

05/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

06/2028
03/2028

06/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

07/2028
03/2028

07/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

08/2028
03/2028

08/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

09/2028
03/2028

09/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

10/2028
03/2028

10/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2028

11/2028
03/2028

12/2034
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

05/2028
04/2028

05/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
04/2028

05/2028

06/2028
04/2028

05/2028

06/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

06/2028
04/2028

06/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

07/2028
04/2028

07/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

08/2028
04/2028

08/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

09/2028
04/2028

09/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

10/2028
04/2028

10/2028
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2028

11/2028
04/2028

12/2034
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

06/2028
05/2028

06/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
05/2028

06/2028

07/2028
05/2028

06/2028

07/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

07/2028
05/2028

07/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

08/2028
05/2028

08/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

09/2028
05/2028

09/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

10/2028
05/2028

10/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2028

11/2028
05/2028

12/2034
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2028

07/2028
06/2028

07/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
06/2028

07/2028

08/2028
06/2028

07/2028

08/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2028

08/2028
06/2028

08/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2028

09/2028
06/2028

09/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2028

10/2028
06/2028

10/2028
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
06/2028

11/2028
06/2028

12/2034
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2028

08/2028
07/2028

08/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
07/2028

08/2028

09/2028
07/2028

08/2028

09/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2028

09/2028
07/2028

09/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2028

10/2028
07/2028

10/2028
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2028

11/2028
07/2028

12/2034
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2028

09/2028
08/2028

09/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
08/2028

09/2028

10/2028
08/2028

09/2028

10/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2028

10/2028
08/2028

10/2028
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2028

11/2028
08/2028

12/2034
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2028

10/2028
09/2028

10/2028
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
09/2028

10/2028

11/2028
09/2028

10/2028

12/2034
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2028

11/2028
09/2028

12/2034
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2028

11/2028
10/2028

12/2034
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
B

A
11/2028

11/2028
12/2034

12/2034
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2022
11/2022

12/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
10/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2023
11/2022

01/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2023
11/2022

02/2023
13,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2023
11/2022

03/2023
13,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2023
11/2022

04/2023
12,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2023
11/2022

05/2023
13,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2023
11/2022

06/2023
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2023
11/2022

07/2023
13,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2023
11/2022

08/2023
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2023
11/2022

09/2023
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2023
11/2022

10/2023
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2023
11/2022

11/2023
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2023
11/2022

12/2023
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2024
11/2022

01/2024
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2024
11/2022

02/2024
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2024
11/2022

03/2024
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2024
11/2022

04/2024
12,405 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2024
11/2022

05/2024
12,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2024
11/2022

06/2024
12,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2024
11/2022

07/2024
12,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2024
11/2022

08/2024
12,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2024
11/2022

09/2024
12,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2024
11/2022

10/2024
12,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2024
11/2022

11/2024
13,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2024
11/2022

12/2024
13,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2025
11/2022

01/2025
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2025
11/2022

02/2025
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2025
11/2022

03/2025
13,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2025
11/2022

04/2025
13,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2025
11/2022

05/2025
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2025
11/2022

06/2025
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2025
11/2022

07/2025
13,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2025
11/2022

08/2025
13,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2025
11/2022

09/2025
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2025
11/2022

10/2025
13,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2025
11/2022

11/2025
13,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2025
11/2022

12/2025
13,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2026
11/2022

01/2026
14,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2026
11/2022

02/2026
14,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2026
11/2022

03/2026
14,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2026
11/2022

04/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2026
11/2022

05/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2026
11/2022

06/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2026
11/2022

07/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2026
11/2022

08/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2026
11/2022

09/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2026
11/2022

10/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2026
11/2022

11/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2026
11/2022

12/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2027
11/2022

01/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2027
11/2022

02/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2027
11/2022

03/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2027
11/2022

04/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2027
11/2022

05/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2027
11/2022

06/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2027
11/2022

07/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2027
11/2022

08/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2027
11/2022

09/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2027
11/2022

10/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2027
11/2022

11/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2027
11/2022

12/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2028
11/2022

01/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2028
11/2022

02/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2028
11/2022

03/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2028
11/2022

04/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2028
11/2022

05/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2028
11/2022

06/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2028
11/2022

07/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2028
11/2022

08/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2028
11/2022

09/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2028
11/2022

10/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2028
11/2022

12/2034
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
12/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
12,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
12,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
13,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
13,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
12,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
12,275 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
12,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
12,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
12,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
12,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
12,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
12,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
12,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

09/2024
12,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2024
12/2022

10/2024
12,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2024
12/2022

11/2024
12,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

12/2024
12,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2025
12/2022

01/2025
13,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2025
12/2022

02/2025
13,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

03/2025
13,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2025
12/2022

04/2025
13,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

05/2025
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2025
12/2022

06/2025
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

07/2025
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2025
12/2022

08/2025
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

09/2025
13,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2025
12/2022

10/2025
13,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2025
12/2022

11/2025
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

12/2025
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2026
12/2022

01/2026
13,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2026
12/2022

02/2026
13,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

03/2026
14,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2026
12/2022

04/2026
14,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2026
12/2022

05/2026
14,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2026
12/2022

06/2026
14,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2026
12/2022

07/2026
14,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2026
12/2022

08/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2026
12/2022

09/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2026
12/2022

10/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2026
12/2022

11/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2026
12/2022

12/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2027
12/2022

01/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2027
12/2022

02/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2027
12/2022

03/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2027
12/2022

04/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2027
12/2022

05/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2027
12/2022

06/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2027
12/2022

07/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2027
12/2022

08/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2027
12/2022

09/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2027
12/2022

10/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2027
12/2022

11/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2027
12/2022

12/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2028
12/2022

01/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2028
12/2022

02/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2028
12/2022

03/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2028
12/2022

04/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2028
12/2022

05/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2028
12/2022

06/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2028
12/2022

07/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2028
12/2022

08/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2028
12/2022

09/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2028
12/2022

10/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2028
12/2022

12/2034
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
12,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
12,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
13,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
12,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
12,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
12,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
12,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
12,275 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
12,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
13,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
12,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
12,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
12,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
12,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
12,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
12,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
12,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
12,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
12,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2024
12,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2025
01/2023

01/2025
13,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2025
01/2023

02/2025
13,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

03/2025
13,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2025
01/2023

04/2025
13,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

05/2025
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2025
01/2023

06/2025
13,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

07/2025
13,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2025
01/2023

08/2025
13,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

09/2025
13,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2025
01/2023

10/2025
13,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2025
01/2023

11/2025
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

12/2025
13,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2026
01/2023

01/2026
13,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2026
01/2023

02/2026
13,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

03/2026
14,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2026
01/2023

04/2026
14,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2026
01/2023

05/2026
14,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2026
01/2023

06/2026
14,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2026
01/2023

07/2026
14,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2026
01/2023

08/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2026
01/2023

09/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2026
01/2023

10/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2026
01/2023

11/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2026
01/2023

12/2026
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2027
01/2023

01/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2027
01/2023

02/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2027
01/2023

03/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2027
01/2023

04/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2027
01/2023

05/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2027
01/2023

06/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2027
01/2023

07/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2027
01/2023

08/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2027
01/2023

09/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2027
01/2023

10/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2027
01/2023

11/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2027
01/2023

12/2027
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2028
01/2023

01/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2028
01/2023

02/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2028
01/2023

03/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2028
01/2023

04/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2028
01/2023

05/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2028
01/2023

06/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2028
01/2023

07/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2028
01/2023

08/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2028
01/2023

09/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2028
01/2023

10/2028
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2028
01/2023

12/2034
14,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
3,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
175 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2025
02/2023

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2025
02/2023

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2025
02/2023

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

05/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2025
02/2023

06/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

07/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2025
02/2023

08/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

09/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2025
02/2023

10/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2025
02/2023

11/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

12/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2026
02/2023

01/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2026
02/2023

02/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2026
02/2023

03/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2026
02/2023

04/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2026
02/2023

05/2026
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2026
02/2023

06/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2026
02/2023

07/2026
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2026
02/2023

08/2026
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2026
02/2023

09/2026
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2026
02/2023

10/2026
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2026
02/2023

11/2026
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2026
02/2023

12/2026
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2027
02/2023

01/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2027
02/2023

02/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2027
02/2023

03/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2027
02/2023

04/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2027
02/2023

05/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2027
02/2023

06/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2027
02/2023

07/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2027
02/2023

08/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2027
02/2023

09/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2027
02/2023

10/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2027
02/2023

11/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2027
02/2023

12/2027
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2028
02/2023

01/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2028
02/2023

02/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2028
02/2023

03/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2028
02/2023

04/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2028
02/2023

05/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2028
02/2023

06/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2028
02/2023

07/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2028
02/2023

08/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2028
02/2023

09/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2028
02/2023

10/2028
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2028
02/2023

12/2034
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
2,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
175 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2025
03/2023

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2025
03/2023

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2025
03/2023

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

05/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2025
03/2023

06/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

07/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2025
03/2023

08/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

09/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2025
03/2023

10/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2025
03/2023

11/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

12/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2026
03/2023

01/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2026
03/2023

02/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2026
03/2023

03/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2026
03/2023

04/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2026
03/2023

05/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2026
03/2023

06/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2026
03/2023

07/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2026
03/2023

08/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2026
03/2023

09/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2026
03/2023

10/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2026
03/2023

11/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2026
03/2023

12/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2027
03/2023

01/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2027
03/2023

02/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2027
03/2023

03/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2027
03/2023

04/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2027
03/2023

05/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2027
03/2023

06/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2027
03/2023

07/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2027
03/2023

08/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2027
03/2023

09/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2027
03/2023

10/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2027
03/2023

11/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2027
03/2023

12/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2028
03/2023

01/2028
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2028
03/2023

02/2028
800 USD

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本