Asset Class Navigation

Brent 最后 天 Financial 保证金

开始时间 期末 维持
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

01/2020

02/2020

03/2020
12/2019

01/2020

02/2020

03/2020
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

04/2020
1,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

05/2020
1,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

06/2020
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

07/2020
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

08/2020
12/2019

08/2020
1,275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

09/2020
1,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

10/2020
12/2019

10/2020
1,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

11/2020
12/2019

11/2020
1,425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2019

12/2020

12/2021
12/2019

12/2020

12/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

12/2020
1,475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2021
12/2019

01/2021
1,525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2021
12/2019

02/2021
1,575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

03/2021
1,625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2021
12/2019

04/2021
1,675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

05/2021
12/2019

05/2021
1,725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

06/2021
12/2019

06/2021
1,775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

07/2021
1,825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

08/2021
12/2019

08/2021
1,875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

09/2021
1,925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

10/2021
12/2019

10/2021
1,975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

11/2021
12/2019

11/2021
2,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

12/2021
2,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2022
12/2019

01/2022
2,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2022
12/2019

02/2022
2,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

03/2022
2,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2022
12/2019

04/2022
2,275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

05/2022
12/2019

05/2022
2,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

06/2022
12/2019

06/2022
2,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

07/2022
12/2019

07/2022
2,425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

08/2022
12/2019

08/2022
2,475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

09/2022
12/2019

09/2022
2,525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

10/2022
12/2019

10/2022
2,575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

11/2022
12/2019

11/2022
2,625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

12/2022
2,675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2023
12/2019

01/2023
2,725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2023
12/2019

02/2023
2,775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2023
12/2019

03/2023
2,825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2023
12/2019

04/2023
2,875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

05/2023
12/2019

05/2023
2,925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

06/2023
12/2019

06/2023
3,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

07/2023
12/2019

07/2023
3,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

08/2023
12/2019

08/2023
3,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

09/2023
12/2019

09/2023
3,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

10/2023
12/2019

10/2023
3,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

11/2023
12/2019

11/2023
3,275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

12/2023
12/2019

12/2023
3,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2024
12/2019

01/2024
3,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2024
12/2019

02/2024
3,425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2024
12/2019

03/2024
3,475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2024
12/2019

04/2024
3,525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

05/2024
12/2019

05/2024
3,575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

06/2024
12/2019

06/2024
3,625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

07/2024
12/2019

07/2024
3,675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

08/2024
12/2019

08/2024
3,775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

09/2024
12/2019

09/2024
3,875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

10/2024
12/2019

10/2024
3,975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

11/2024
12/2019

11/2024
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

12/2024
12/2019

12/2024
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

01/2025
12/2019

01/2025
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

02/2025
12/2019

02/2025
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

03/2025
12/2019

03/2025
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2019

04/2025
12/2019

03/2027
4,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2020

02/2020

03/2020

04/2020
01/2020

02/2020

03/2020

04/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

04/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

05/2020
01/2020

05/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

06/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

07/2020
01/2020

07/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

08/2020
01/2020

08/2020
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

09/2020
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

10/2020
01/2020

10/2020
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

11/2020
01/2020

11/2020
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

12/2020
01/2020

12/2020
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
01/2020

01/2021

01/2022
01/2020

01/2021

01/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

01/2021
01/2020

01/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2021
01/2020

02/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2021
01/2020

03/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2021
01/2020

04/2021
1,430 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

05/2021
01/2020

05/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

06/2021
01/2020

06/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

07/2021
01/2020

07/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

08/2021
01/2020

08/2021
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

09/2021
01/2020

09/2021
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

10/2021
01/2020

10/2021
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

11/2021
01/2020

11/2021
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

12/2021
01/2020

12/2021
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

01/2022
01/2020

01/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2022
01/2020

02/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2022
01/2020

03/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2022
01/2020

04/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

05/2022
01/2020

05/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

06/2022
01/2020

06/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

07/2022
01/2020

07/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

08/2022
01/2020

08/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

09/2022
01/2020

09/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

10/2022
01/2020

10/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

11/2022
01/2020

11/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

12/2022
01/2020

12/2022
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

01/2023
01/2020

01/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2023
01/2020

02/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2023
01/2020

03/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2023
01/2020

04/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

05/2023
01/2020

05/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

06/2023
01/2020

06/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

07/2023
01/2020

07/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

08/2023
01/2020

08/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

09/2023
01/2020

09/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

10/2023
01/2020

10/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

11/2023
01/2020

11/2023
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

12/2023
01/2020

12/2023
3,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

01/2024
01/2020

01/2024
3,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2024
01/2020

02/2024
3,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2024
01/2020

03/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2024
01/2020

04/2024
3,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

05/2024
01/2020

05/2024
3,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

06/2024
01/2020

06/2024
3,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

07/2024
01/2020

07/2024
3,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

08/2024
01/2020

08/2024
3,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

09/2024
01/2020

09/2024
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

10/2024
01/2020

10/2024
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

11/2024
01/2020

11/2024
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

12/2024
01/2020

12/2024
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

01/2025
01/2020

01/2025
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

02/2025
01/2020

02/2025
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

03/2025
01/2020

03/2025
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2020

04/2025
01/2020

03/2027
4,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2020

03/2020

04/2020

05/2020
02/2020

03/2020

04/2020

05/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

04/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

05/2020
02/2020

05/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

06/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

07/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

08/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

09/2020
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

10/2020
02/2020

10/2020
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

11/2020
02/2020

11/2020
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

12/2020
02/2020

12/2020
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

01/2021
02/2020

01/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
02/2020

02/2021

02/2022
02/2020

02/2021

02/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

02/2021
02/2020

02/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2021
02/2020

03/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2021
02/2020

04/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

05/2021
02/2020

05/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

06/2021
02/2020

06/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

07/2021
02/2020

07/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

08/2021
02/2020

08/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

09/2021
02/2020

09/2021
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

10/2021
02/2020

10/2021
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

11/2021
02/2020

11/2021
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

12/2021
02/2020

12/2021
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

01/2022
02/2020

01/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

02/2022
02/2020

02/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2022
02/2020

03/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2022
02/2020

04/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

05/2022
02/2020

05/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

06/2022
02/2020

06/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

07/2022
02/2020

07/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

08/2022
02/2020

08/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

09/2022
02/2020

09/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

10/2022
02/2020

10/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

11/2022
02/2020

11/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

12/2022
02/2020

12/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

01/2023
02/2020

01/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

02/2023
02/2020

02/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2023
02/2020

03/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2023
02/2020

04/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

05/2023
02/2020

05/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

06/2023
02/2020

06/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

07/2023
02/2020

07/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

08/2023
02/2020

08/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

09/2023
02/2020

09/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

10/2023
02/2020

10/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

11/2023
02/2020

11/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

12/2023
02/2020

12/2023
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

01/2024
02/2020

01/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

02/2024
02/2020

02/2024
3,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2024
02/2020

03/2024
3,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2024
02/2020

04/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

05/2024
02/2020

05/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

06/2024
02/2020

06/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

07/2024
02/2020

07/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

08/2024
02/2020

08/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

09/2024
02/2020

09/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

10/2024
02/2020

10/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

11/2024
02/2020

11/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

12/2024
02/2020

12/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

01/2025
02/2020

01/2025
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

02/2025
02/2020

02/2025
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

03/2025
02/2020

03/2025
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2020

04/2025
02/2020

03/2027
3,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
03/2020

04/2020

05/2020

06/2020
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

05/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

07/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

08/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

09/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

10/2020
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2020
03/2020

11/2020
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

12/2020
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

01/2021
03/2020

01/2021
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

02/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
03/2020

03/2021

03/2022
03/2020

03/2021

03/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

04/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2021
03/2020

05/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

06/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2021
03/2020

07/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

08/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

09/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

10/2021
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2021
03/2020

11/2021
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

12/2021
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

01/2022
03/2020

01/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

02/2022
03/2020

02/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

03/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2022
03/2020

04/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2022
03/2020

05/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

06/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2022
03/2020

07/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2022
03/2020

08/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2022
03/2020

09/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2022
03/2020

10/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2022
03/2020

11/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

12/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

01/2023
03/2020

01/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

02/2023
03/2020

02/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

03/2023
03/2020

03/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2023
03/2020

04/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2023
03/2020

05/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2023
03/2020

06/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2023
03/2020

07/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2023
03/2020

08/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2023
03/2020

09/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2023
03/2020

10/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2023
03/2020

11/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2023
03/2020

12/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

01/2024
03/2020

01/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

02/2024
03/2020

02/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

03/2024
03/2020

03/2024
3,325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2024
03/2020

04/2024
3,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2024
03/2020

05/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2024
03/2020

06/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2024
03/2020

07/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2024
03/2020

08/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2024
03/2020

09/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2024
03/2020

10/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2024
03/2020

11/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2024
03/2020

12/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

01/2025
03/2020

01/2025
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

02/2025
03/2020

02/2025
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

03/2025
03/2020

03/2025
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

04/2025
03/2020

03/2027
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2020

04/2021

04/2022
04/2020

04/2021

04/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

12/2021
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2022
04/2020

01/2022
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2022
04/2020

02/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

03/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2022
04/2020

04/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

05/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2022
04/2020

06/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2022
04/2020

07/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2022
04/2020

08/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2022
04/2020

09/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2022
04/2020

10/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2022
04/2020

11/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2022
04/2020

12/2022
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2023
04/2020

01/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2023
04/2020

02/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2023
04/2020

03/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2023
04/2020

04/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2023
04/2020

05/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2023
04/2020

06/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2023
04/2020

07/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2023
04/2020

08/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2023
04/2020

09/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2023
04/2020

10/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2023
04/2020

11/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2023
04/2020

12/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2024
04/2020

01/2024
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2024
04/2020

02/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2024
04/2020

03/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2024
04/2020

04/2024
2,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2024
04/2020

05/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2024
04/2020

06/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2024
04/2020

07/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2024
04/2020

08/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2024
04/2020

09/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2024
04/2020

10/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2024
04/2020

11/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2024
04/2020

12/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2025
04/2020

01/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2025
04/2020

02/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2025
04/2020

03/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2025
04/2020

03/2027
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2020

05/2021

05/2022
05/2020

05/2021

05/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

06/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

07/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2022
05/2020

08/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

09/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2022
05/2020

10/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2022
05/2020

11/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

12/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2023
05/2020

01/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2023
05/2020

02/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2023
05/2020

03/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2023
05/2020

04/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2023
05/2020

05/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2023
05/2020

06/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2023
05/2020

07/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2023
05/2020

08/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2023
05/2020

09/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2023
05/2020

10/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2023
05/2020

11/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2023
05/2020

12/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2024
05/2020

01/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2024
05/2020

02/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2024
05/2020

03/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2024
05/2020

04/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2024
05/2020

05/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2024
05/2020

06/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2024
05/2020

07/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2024
05/2020

08/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2024
05/2020

09/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2024
05/2020

10/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2024
05/2020

11/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2024
05/2020

12/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2025
05/2020

01/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2025
05/2020

02/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2025
05/2020

03/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2025
05/2020

03/2027
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
06/2020

06/2021

06/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

06/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

07/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2022
06/2020

08/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

09/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2022
06/2020

10/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2022
06/2020

11/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

12/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2023
06/2020

01/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2023
06/2020

02/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2023
06/2020

03/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2023
06/2020

04/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2023
06/2020

05/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2023
06/2020

06/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2023
06/2020

07/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2023
06/2020

08/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2023
06/2020

09/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2023
06/2020

10/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2023
06/2020

11/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2023
06/2020

12/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2024
06/2020

01/2024
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2024
06/2020

02/2024
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2024
06/2020

03/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2024
06/2020

04/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2024
06/2020

05/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2024
06/2020

06/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2024
06/2020

07/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2024
06/2020

08/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2024
06/2020

09/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2024
06/2020

10/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2024
06/2020

11/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2024
06/2020

12/2024
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2025
06/2020

01/2025
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2025
06/2020

02/2025
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2025
06/2020

03/2025
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2025
06/2020

03/2027
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
855 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2020

07/2021

07/2022
07/2020

07/2021

07/2022
805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
1,305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
1,355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
1,405 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
1,705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
1,755 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
1,805 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

06/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

07/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2022
07/2020

08/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

09/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2022
07/2020

10/2022
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2022
07/2020

11/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

12/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2023
07/2020

01/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2023
07/2020

02/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2023
07/2020

03/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2023
07/2020

04/2023
2,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2023
07/2020

05/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2023
07/2020

06/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

07/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2023
07/2020

08/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2023
07/2020

09/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2023
07/2020

10/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2023
07/2020

11/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

12/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2024
07/2020

01/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2024
07/2020

02/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2024
07/2020

03/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2024
07/2020

04/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2024
07/2020

05/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2024
07/2020

06/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

07/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2024
07/2020

08/2024
2,600 USD