Asset Class Navigation

Coal (API 8) cfr South China (Argus/McCloskey) Futures Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
期权 图表 最后 变化 前一交易日结算价 开盘价 成交量 高/低限
MAR 2018 MAR 2018 显示价格走势 - - 88.50 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
APR 2018 APR 2018 显示价格走势 - - 84.50 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
MAY 2018 MAY 2018 显示价格走势 - - 84.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2018 JUN 2018 显示价格走势 - - 83.50 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUL 2018 JUL 2018 显示价格走势 - - 83.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
AUG 2018 AUG 2018 显示价格走势 - - 82.50 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2018 SEP 2018 显示价格走势 - - 82.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
OCT 2018 OCT 2018 显示价格走势 - - 81.75 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
NOV 2018 NOV 2018 显示价格走势 - - 81.50 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2018 DEC 2018 显示价格走势 - - 81.25 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JAN 2019 JAN 2019 显示价格走势 - - 80.30 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
FEB 2019 FEB 2019 显示价格走势 - - 80.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2019 MAR 2019 显示价格走势 - - 79.70 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
APR 2019 APR 2019 显示价格走势 - - 79.30 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
MAY 2019 MAY 2019 显示价格走势 - - 79.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2019 JUN 2019 显示价格走势 - - 78.70 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUL 2019 JUL 2019 显示价格走势 - - 78.30 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
AUG 2019 AUG 2019 显示价格走势 - - 78.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2019 SEP 2019 显示价格走势 - - 77.70 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
OCT 2019 OCT 2019 显示价格走势 - - 77.30 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
NOV 2019 NOV 2019 显示价格走势 - - 77.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2019 DEC 2019 显示价格走势 - - 76.70 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JAN 2020 JAN 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
FEB 2020 FEB 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2020 MAR 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
APR 2020 APR 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
MAY 2020 MAY 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2020 JUN 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
JUL 2020 JUL 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
AUG 2020 AUG 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2020 SEP 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
OCT 2020 OCT 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
NOV 2020 NOV 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2020 DEC 2020 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Mar 2018