Asset Class Navigation

Live Cattle Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
APR 18 118.425 118.425 115.750 115.950 -2.100 116.050 12,963 49,331
JUN 18 108.450 108.575 106.000 106.175 -2.200 106.200 31,707 159,664
AUG 18 106.500 106.525 104.300 104.825 -1.425 104.950 12,522 72,401
OCT 18 109.900 109.900 108.150 108.775 -.975 108.925 7,364 41,944
DEC 18 113.500 113.525 111.900 112.500 -.800 112.725 5,683 22,853
FEB 19 115.000 115.025 113.625 114.100A -.825 114.300 1,442 5,953
APR 19 114.750 115.450B 114.100 114.675 -.475 114.850 496 2,453
JUN 19 108.800 109.725 108.400 109.200 -.325 109.200 343 1,503
AUG 19 107.650 108.225B 107.150 107.875B -.325 107.875 17 114
Total 72,537 356,216