Asset Class Navigation

Live Cattle Options Quotes Open Outcry

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 121.925 -0.025 121.950 122.675 120.875 16,846 124.950 / 118.950 13:04:58 CT
19 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 高/低限
16:33:10 CT
05 Jan 2018
- - - 63.350 - - 60000.0 - - - - - - -
16:33:10 CT
05 Jan 2018
- - - 61.350 - - 62000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 64000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 66000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 68000.0 - - 0.000 - - - 16:33:11 CT
05 Jan 2018
- - - - - - - 70000.0 - - - - - - -
16:33:10 CT
05 Jan 2018
- - - 51.350 - - 72000.0 - - - - - - -
16:33:10 CT
05 Jan 2018
- - - 49.350 - - 74000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 76000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 78000.0 - - - - - - -