Asset Class Navigation

Live Cattle Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Feb 2018 48G18 07 Nov 2016
28 Feb 2018
28 Feb 2018 01 Feb 2018
01 Mar 2018
05 Feb 2018
01 Mar 2018
05 Feb 2018
01 Mar 2018
15 Feb 2018
15 Mar 2018
Apr 2018 48J18 03 Jan 2017
30 Apr 2018
30 Apr 2018 05 Apr 2018
01 May 2018
09 Apr 2018
01 May 2018
09 Apr 2018
01 May 2018
19 Apr 2018
15 May 2018
Jun 2018 48M18 06 Mar 2017
29 Jun 2018
29 Jun 2018 31 May 2018
02 Jul 2018
04 Jun 2018
02 Jul 2018
04 Jun 2018
02 Jul 2018
14 Jun 2018
17 Jul 2018
Aug 2018 48Q18 24 Apr 2017
31 Aug 2018
31 Aug 2018 02 Aug 2018
04 Sep 2018
06 Aug 2018
04 Sep 2018
06 Aug 2018
04 Sep 2018
16 Aug 2018
18 Sep 2018
Oct 2018 48V18 26 Jun 2017
31 Oct 2018
31 Oct 2018 04 Oct 2018
01 Nov 2018
08 Oct 2018
01 Nov 2018
08 Oct 2018
01 Nov 2018
18 Oct 2018
15 Nov 2018
Dec 2018 48Z18 03 Jul 2017
31 Dec 2018
31 Dec 2018 06 Dec 2018
02 Jan 2019
10 Dec 2018
02 Jan 2019
10 Dec 2018
02 Jan 2019
20 Dec 2018
16 Jan 2019
Feb 2019 48G19 01 Sep 2017
28 Feb 2019
28 Feb 2019 31 Jan 2019
01 Mar 2019
04 Feb 2019
01 Mar 2019
04 Feb 2019
01 Mar 2019
14 Feb 2019
15 Mar 2019
Apr 2019 48J19 01 Nov 2017
30 Apr 2019
30 Apr 2019 04 Apr 2019
01 May 2019
08 Apr 2019
01 May 2019
08 Apr 2019
01 May 2019
18 Apr 2019
15 May 2019
Jun 2019 48M19 02 Jan 2018
28 Jun 2019
28 Jun 2019 06 Jun 2019
01 Jul 2019
10 Jun 2019
01 Jul 2019
10 Jun 2019
01 Jul 2019
20 Jun 2019
16 Jul 2019