Asset Class Navigation

Live Cattle 保证金

开始时间 期末
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/18/2019 12/11/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/12/2019 01/08/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/09/2020 02/07/2020 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/10/2020 03/10/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 03/11/2020 04/07/2020 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 04/08/2020 05/12/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/13/2020 08/12/2020 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/13/2020 11/10/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/11/2020 11/11/2021 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/05/2019 11/14/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/18/2019 12/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/12/2019 01/08/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/09/2020 02/07/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/10/2020 03/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/11/2020 04/08/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/09/2020 05/12/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/13/2020 08/12/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/13/2020 11/09/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/10/2020 11/10/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/05/2019 11/18/2019 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/19/2019 12/12/2019 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/13/2019 01/09/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/10/2020 02/10/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/11/2020 03/11/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 03/12/2020 04/09/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 04/13/2020 05/13/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/14/2020 08/13/2020 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/14/2020 11/11/2020 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/12/2020 11/11/2021 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/05/2019 11/18/2019 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/19/2019 12/12/2019 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/13/2019 01/09/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/10/2020 02/10/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/11/2020 03/11/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 03/12/2020 04/09/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 04/13/2020 05/13/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/14/2020 08/13/2020 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/14/2020 11/11/2020 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/12/2020 11/12/2021 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/05/2019 11/15/2019 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/18/2019 12/11/2019 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/12/2019 01/08/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/09/2020 02/07/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/10/2020 03/10/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/11/2020 04/07/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/08/2020 05/12/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/13/2020 08/12/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/13/2020 11/10/2020 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/11/2020 11/11/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/05/2019 12/10/2019 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/11/2019 01/09/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/10/2020 02/06/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/07/2020 03/09/2020 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/10/2020 04/07/2020 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/08/2020 05/07/2020 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/08/2020 08/06/2020 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/07/2020 11/04/2020 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/05/2020 11/10/2021 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/05/2019 11/15/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/18/2019 12/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/12/2019 01/08/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/09/2020 02/07/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/10/2020 03/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/11/2020 04/09/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/10/2020 05/12/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/13/2020 08/12/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/13/2020 11/10/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/11/2020 11/11/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/05/2019 11/15/2019 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/18/2019 12/11/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/12/2019 01/08/2020 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/09/2020 02/07/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/10/2020 03/10/2020 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/11/2020 04/07/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/08/2020 05/12/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/13/2020 08/12/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/13/2020 11/09/2020 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/10/2020 11/10/2021 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/05/2019 11/15/2019 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/18/2019 12/11/2019 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/12/2019 01/08/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/09/2020 02/07/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/10/2020 03/10/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/11/2020 04/06/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/07/2020 05/12/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/13/2020 08/12/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/13/2020 11/10/2020 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/11/2020 11/11/2021 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/05/2019 11/15/2019 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/18/2019 12/11/2019 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/12/2019 01/08/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/09/2020 02/07/2020 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/10/2020 03/10/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/11/2020 04/07/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/08/2020 05/12/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/13/2020 08/12/2020 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/13/2020 11/10/2020 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/11/2020 11/11/2021 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/05/2019 11/15/2019 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/18/2019 12/11/2019 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/12/2019 01/08/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/09/2020 02/07/2020 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/10/2020 03/10/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/11/2020 04/07/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/08/2020 05/12/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/13/2020 08/12/2020 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/13/2020 11/10/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/11/2020 11/11/2021 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/05/2019 11/15/2019 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/18/2019 12/11/2019 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/12/2019 01/08/2020 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/09/2020 02/07/2020 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/10/2020 03/10/2020 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/11/2020 04/08/2020 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/09/2020 05/12/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/13/2020 08/12/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/13/2020 11/10/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/11/2020 11/11/2021 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/05/2019 11/15/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/18/2019 12/11/2019 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/12/2019 01/08/2020 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/09/2020 02/07/2020 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/10/2020 03/10/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/11/2020 04/08/2020 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/09/2020 05/12/2020 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/13/2020 08/12/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/13/2020 11/10/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/11/2020 11/10/2021 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/05/2019 11/15/2019 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/18/2019 12/10/2019 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/11/2019 01/07/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/08/2020 02/07/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/10/2020 03/10/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/11/2020 04/07/2020 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/08/2020 05/12/2020 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/13/2020 08/11/2020 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/12/2020 11/10/2020 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/11/2020 11/11/2021 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/05/2019 11/15/2019 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/18/2019 12/11/2019 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/12/2019 01/08/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/09/2020 02/07/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/10/2020 03/10/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/11/2020 04/09/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/13/2020 05/12/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/13/2020 08/12/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/13/2020 11/06/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/09/2020 11/11/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/05/2019 11/15/2019 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/18/2019 12/11/2019 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/12/2019 01/08/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/09/2020 02/07/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/10/2020 03/10/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/11/2020 04/09/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/13/2020 05/12/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/13/2020 08/12/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/13/2020 11/06/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/09/2020 11/12/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/05/2019 11/15/2019 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/18/2019 12/11/2019 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/12/2019 01/08/2020 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/09/2020 02/07/2020 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/10/2020 03/10/2020 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/11/2020 04/09/2020 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/10/2020 05/12/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/13/2020 08/12/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/13/2020 11/10/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/11/2020 11/11/2021 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/05/2019 11/14/2019 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/15/2019 12/10/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/11/2019 01/08/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/09/2020 02/07/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/10/2020 03/10/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/11/2020 04/07/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/08/2020 05/12/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/13/2020 08/12/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/13/2020 11/09/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/10/2020 11/11/2021 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/05/2019 11/15/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/18/2019 12/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/12/2019 01/08/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/09/2020 02/07/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/10/2020 03/10/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/11/2020 04/06/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/07/2020 05/12/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/13/2020 08/12/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/13/2020 11/10/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/11/2020 11/11/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/05/2019 11/15/2019 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/18/2019 12/11/2019 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/12/2019 01/08/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/09/2020 02/07/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/10/2020 03/10/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/11/2020 04/07/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/08/2020 05/12/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/13/2020 08/12/2020 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/13/2020 11/09/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/10/2020 11/10/2021 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/05/2019 11/18/2019 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/19/2019 12/12/2019 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/13/2019 01/09/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/10/2020 02/10/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/11/2020 03/11/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/12/2020 04/08/2020 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/13/2020 05/13/2020 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/14/2020 08/13/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/14/2020 11/11/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/12/2020 11/11/2021 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/05/2019 11/15/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/18/2019 12/11/2019 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/12/2019 01/08/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/09/2020 02/07/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/10/2020 03/10/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/11/2020 04/08/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/09/2020 05/12/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/13/2020 08/12/2020 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/13/2020 11/09/2020 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/10/2020 11/11/2021 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/05/2019 11/18/2019 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/19/2019 12/12/2019 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/13/2019 01/09/2020 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/10/2020 02/10/2020 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/11/2020 03/11/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/12/2020 04/10/2020 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/13/2020 05/13/2020 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/14/2020 08/13/2020 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/14/2020 11/10/2020 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/11/2020 11/11/2021 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/05/2019 11/15/2019 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/18/2019 12/11/2019 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/12/2019 01/08/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/09/2020 02/07/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/10/2020 03/10/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/11/2020 04/08/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/09/2020 05/12/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/13/2020 08/12/2020 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/13/2020 11/10/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/11/2020 11/11/2021 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/05/2019 11/15/2019 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/18/2019 12/11/2019 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/12/2019 01/08/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/09/2020 02/07/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/10/2020 03/10/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/11/2020 04/07/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/08/2020 05/12/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/13/2020 08/12/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/13/2020 11/10/2020 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/11/2020 11/11/2021 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/05/2019 11/15/2019 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/18/2019 12/11/2019 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/12/2019 01/08/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/09/2020 02/07/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/10/2020 03/10/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/11/2020 04/07/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/08/2020 05/12/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/13/2020 08/12/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/13/2020 11/10/2020 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/11/2020 11/12/2021 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/05/2019 11/15/2019 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/18/2019 12/11/2019 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/12/2019 01/08/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/09/2020 02/07/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/10/2020 03/10/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/11/2020 04/07/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/08/2020 05/12/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/13/2020 08/12/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/13/2020 11/10/2020 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/11/2020 11/11/2021 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/05/2019 11/15/2019 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/18/2019 12/11/2019 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/12/2019 01/08/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/09/2020 02/06/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/07/2020 03/10/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/11/2020 04/08/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/09/2020 05/12/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/13/2020 08/12/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/13/2020 11/10/2020 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/11/2020 11/11/2021 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/05/2019 11/15/2019 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/18/2019 12/11/2019 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/12/2019 01/08/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/09/2020 02/07/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/10/2020 03/10/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/11/2020 04/09/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/13/2020 05/12/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/13/2020 08/12/2020 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/13/2020 11/09/2020 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/10/2020 11/11/2021 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/05/2019 11/15/2019 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/18/2019 12/11/2019 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/12/2019 01/08/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/09/2020 02/07/2020 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/10/2020 03/10/2020 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/11/2020 04/09/2020 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/10/2020 05/12/2020 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/13/2020 08/12/2020 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/13/2020 11/10/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/11/2020 11/11/2021 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/05/2019 11/15/2019 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/18/2019 12/11/2019 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/12/2019 01/08/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/09/2020 02/07/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/10/2020 03/10/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/11/2020 04/07/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/08/2020 05/12/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/13/2020 08/12/2020 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/13/2020 11/10/2020 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/11/2020 11/11/2021 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 11/2019 11/2023 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 11/2019 11/2023 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 11/2019 11/2023 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 11/2019 11/2023 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 11/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 11/2019 11/2023 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 11/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 11/2019 11/2023 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 11/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 11/2019 11/2023 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 11/2019 11/2023 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 10/2019 554 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2019 11/2019 948 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2019 02/2020 636 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 588 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 642 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 1,002 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 720 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2021 10/2021 1,092 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2021 12/2021 1,041 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2022 01/2022 1,044 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2022 02/2022 861 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2022 03/2022 630 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2022 04/2022 654 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2022 10/2022 828 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2020 03/2020 955 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2020 02/2020 626 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2019 10/2019 593 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2019 10/2022 945 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2019 02/2020 702 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 657 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 729 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 987 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 798 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2021 10/2021 1,224 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2021 11/2021 1,326 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2021 12/2021 1,104 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2022 01/2022 1,218 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2022 02/2022 975 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2022 03/2022 951 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2022 04/2022 633 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2020 03/2020 1,354 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2020 02/2020 862 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2022 748 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2020 10/2021 428 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2022 04/2022 860 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 05/2022 05/2022 830 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 06/2022 06/2022 1,012 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 07/2022 07/2022 1,252 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 08/2022 08/2022 1,218 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 09/2022 09/2022 992 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2020 09/2020 903 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2020 08/2020 420 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2022 361 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2020 10/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2022 04/2022 329 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 05/2022 07/2022 560 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 08/2022 08/2022 555 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 09/2022 09/2022 453 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2020 09/2020 801 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2020 08/2020 373 EUR 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 10/2022 150 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2021 10/2021 28 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2021 11/2021 464 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 12/2021 12/2021 916 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 01/2022 01/2022 910 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 02/2022 02/2022 976 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2022 03/2022 324 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2022 04/2022 32 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2020 03/2020 1,616 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2020 02/2020 1,261 USD 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 10/2019 270 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2019 11/2019 1,685 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2019 12/2019 2,535 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 01/2020 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2021 02/2022 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2022 03/2022 1,575 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2022 04/2022 410 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2022 10/2022 2,480 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2020 03/2020 2,135 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2020 02/2020 1,393 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2019 10/2019 1,210 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 11/2019 11/2019 2,106 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2019 12/2019 2,889 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2020 02/2020 1,318 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2020 1,205 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2021 01/2022 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2022 02/2022 2,268 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2022 03/2022 2,592 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2022 04/2022 1,251 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2022 10/2022 2,922 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2020 03/2020 2,979 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2020 02/2020 1,930 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2019 10/2019 666 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2019 01/2022 1,875 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2019 10/2022 2,628 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2020 02/2020 924 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2020 807 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 507 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,896 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,845 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,911 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,866 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,370 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,485 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2022 02/2022 1,935 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2022 03/2022 2,220 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2022 04/2022 762 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2020 03/2020 2,812 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2020 02/2020 1,798 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2019 10/2019 471 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2019 11/2019 1,560 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2019 10/2022 2,235 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2020 02/2020 1,047 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2020 03/2020 945 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2020 04/2020 711 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 11/2020 2,040 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2020 12/2020 2,034 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2021 01/2021 2,052 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2021 02/2021 2,061 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2021 03/2021 2,304 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2021 1,422 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2021 02/2022 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2022 03/2022 2,265 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2022 04/2022 978 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2020 03/2020 1,718 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2020 02/2020 1,130 USD 25.000%
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2019 10/2019 728 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 11/2019 02/2020 346 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2020 03/2020 231 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2020 04/2020 77 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2020 01/2022 1,052 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2020 01/2021 951 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2021 02/2021 1,061 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2021 03/2021 576 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2021 04/2021 749 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2022 02/2022 999 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2022 03/2022 1,585 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2022 04/2022 356 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2022 10/2022 730 USD 30
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2020 03/2020 2,249 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2020 02/2020 1,542 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2019 10/2019 1,231 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 11/2019 11/2019 1,964 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2019 02/2020 1,130 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2020 03/2020 1,048 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2020 04/2020 24 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2020 11/2020 2,008 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2020 12/2020 1,989 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2021 01/2021 2,035 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2021 02/2021 2,019 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2021 03/2021 2,073 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2021 04/2021 1,737 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2021 01/2022 2,004 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2022 02/2022 1,985 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2022 03/2022 2,411 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2022 04/2022 1,187 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2022 10/2022 1,911 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2020 03/2020 4,550 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2020 02/2020 2,973 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2019 10/2022 237 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2019 02/2020 453 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2020 03/2020 424 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2020 04/2020 492 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2020 02/2021 455 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2021 03/2021 448 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2021 04/2021 367 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2021 10/2021 84 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2021 11/2021 861 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2021 12/2021 1,308 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 01/2022 01/2022 1,194 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 02/2022 02/2022 1,261 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2022 03/2022 908 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2022 04/2022 292 USD 30