Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 71.400 +0.125 71.275 71.775 70.875 13,546 74.275 / 68.275 15:55:25 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:48:59 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.150 - - 67000.0 0.825 -0.050 0.875 0.750 0.850 148 No Limit / 0.0125 12:54:57 CT
23 Feb 2018
10:49:09 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.450 - - 68000.0 1.100 -0.075 1.175 1.000 1.200 410 No Limit / 0.0125 12:57:55 CT
23 Feb 2018
10:48:59 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 8 3.800 3.700 3.775 -0.075 3.700 69000.0 1.400 -0.100 1.500 1.350 1.475 125 No Limit / 0.0125 12:39:17 CT
23 Feb 2018
10:49:00 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 32 3.400 3.150 3.175 +0.100 3.275 70000.0 1.850 -0.050 1.900 1.700 1.875 136 No Limit / 0.0125 12:57:55 CT
23 Feb 2018
11:07:20 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 24 2.775 2.425 2.600 -0.175 2.425 71000.0 2.250 -0.075 2.325 2.150 2.250 25 No Limit / 0.0125 12:47:28 CT
23 Feb 2018
13:03:18 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 158 2.300 1.900 2.100 -0.050 2.050 72000.0 2.675 -0.150 2.825 2.675 2.950 160 No Limit / 0.0125 13:02:10 CT
23 Feb 2018
13:04:26 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 201 1.800 1.600 1.675 -0.075 1.600 73000.0 3.225 -0.175 3.400 3.225 3.275 34 No Limit / 0.0125 12:59:33 CT
23 Feb 2018
13:03:23 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 261 1.375 1.075 1.275 -0.050 1.225 74000.0 - - 4.000 - - 0 No Limit / 0.0125 10:48:59 CT
23 Feb 2018
12:59:32 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 321 0.975 0.800 0.925 -0.075 0.850 75000.0 4.500 -0.150 4.650 4.500 4.500 1 No Limit / 0.0125 10:48:59 CT
23 Feb 2018
12:59:06 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 221 0.700 0.550 0.650 -0.075 0.575 76000.0 5.400 +0.025 5.375 5.400 5.400 25 No Limit / 0.0125 10:48:59 CT
23 Feb 2018