Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Open Outcry

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 74.125 -1.350 75.475 75.575 73.225 26,247 77.150 / 71.150 16:37:55 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 高/低限
- - - - - - - 71000.0 - - 7.900 - - - 16:36:05 CT
23 Mar 2018
16:36:05 CT
23 Mar 2018
- - - 0.025 - - 72000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 73000.0 - - 9.875 - - - 16:36:05 CT
23 Mar 2018
- - - - - - - 74000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 75000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 76000.0 - - - - - - -
16:36:05 CT
23 Mar 2018
- - - 0.000 - - 77000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 78000.0 - - 14.850 - - - 16:36:05 CT
23 Mar 2018
16:36:05 CT
23 Mar 2018
- - - 0.000 - - 79000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 80000.0 - - - - - - -