Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 64.650 +0.225 64.425 64.650 64.200 458 67.425 / 61.425 11:22:29 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:53:09 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.825 - - 56000.0 - - 1.500 - - 0 No Limit / 0.0125 09:58:12 CT
16 Jan 2018
10:53:09 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.400 - - 58000.0 - - 2.025 - - 0 No Limit / 0.0125 09:58:12 CT
16 Jan 2018
11:13:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.075 - - 60000.0 - - 2.700 - - 0 No Limit / 0.0125 09:58:12 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.875 - - 62000.0 3.500 +0.025 3.475 3.500 3.500 5 No Limit / 0.0125 09:58:12 CT
16 Jan 2018
11:13:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.775 - - 64000.0 - - 4.350 - - 100 No Limit / 0.0125 10:33:17 CT
16 Jan 2018
10:53:09 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.775 - - 66000.0 - - 5.350 - - 0 No Limit / 0.0125 09:58:12 CT
16 Jan 2018
11:13:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.900 - - 68000.0 - - 6.450 - - 0 No Limit / 0.0125 10:14:44 CT
16 Jan 2018
11:13:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.150 - - 70000.0 - - 7.675 - - 0 No Limit / 0.0125 10:14:44 CT
16 Jan 2018
10:41:47 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 10 1.550 1.550 1.550 0.000 1.550 72000.0 - - 9.050 - - 0 No Limit / 0.0125 10:14:44 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 100 - - 1.075 - - 74000.0 - - 10.550 - - 0 No Limit / 0.0125 10:53:10 CT
16 Jan 2018