Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 60.500 -1.475 61.975 61.525 60.250 1,720 63.425 / 57.425 16:38:48 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:16 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.800 - - 52000.0 - - 0.925 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:23 CT
23 Mar 2018
16:38:33 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.250 - - 54000.0 - - 1.350 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:16 CT
23 Mar 2018
16:38:29 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.850 - - 56000.0 2.600 +0.675 1.925 2.600 2.600 30 No Limit / 0.0125 16:38:49 CT
23 Mar 2018
16:38:50 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.575 - - 58000.0 - - 2.650 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:49 CT
23 Mar 2018
16:38:47 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.425 - - 60000.0 4.150 +0.675 3.475 4.125 4.150 68 No Limit / 0.0125 16:37:58 CT
23 Mar 2018
16:37:49 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.400 - - 62000.0 5.100 +0.675 4.425 5.100 5.100 1 No Limit / 0.0125 16:37:53 CT
23 Mar 2018
16:37:41 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 25 3.250 3.250 3.500 -0.250 3.250 64000.0 - - 5.500 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:49 CT
23 Mar 2018
16:38:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 55 2.500 2.250 2.675 -0.425 2.250 66000.0 - - 6.650 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:07 CT
23 Mar 2018
16:38:49 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 241 1.850 1.700 2.000 -0.300 1.700 68000.0 - - 7.950 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:50 CT
23 Mar 2018
16:38:48 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.425 - - 70000.0 - - 9.375 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:03 CT
23 Mar 2018