Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 71.125 - - 0 74.125 / 68.125 10:52:18 CT
20 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.450 - - 62000.0 - - 1.425 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.025 - - 64000.0 - - 1.950 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.675 - - 66000.0 - - 2.600 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.425 - - 68000.0 - - 3.325 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.275 - - 70000.0 - - 4.150 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.200 - - 72000.0 - - 5.075 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.250 - - 74000.0 - - 6.100 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.425 - - 76000.0 - - 7.275 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.775 - - 78000.0 - - 8.600 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018
10:52:02 CT
20 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.250 - - 80000.0 - - 10.025 - - 0 No Limit / 0.0125 10:52:02 CT
20 Jan 2018