Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 75.500 -1.475 76.975 76.850 75.150 6,776 78.450 / 72.450 16:38:18 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:51 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 11.675 - - 66000.0 0.925 +0.175 0.750 0.925 0.925 2 No Limit / 0.0125 16:38:08 CT
23 Mar 2018
16:38:01 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.075 - - 68000.0 - - 1.150 - - 6 No Limit / 0.0125 16:37:56 CT
23 Mar 2018
16:38:40 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.575 - - 70000.0 2.100 +0.450 1.650 1.875 2.275 11 No Limit / 0.0125 16:38:02 CT
23 Mar 2018
16:37:50 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.225 - - 72000.0 2.875 +0.600 2.275 2.875 3.075 28 No Limit / 0.0125 16:37:49 CT
23 Mar 2018
16:38:48 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.025 - - 74000.0 3.600 +0.525 3.075 3.600 3.900 130 No Limit / 0.0125 16:38:51 CT
23 Mar 2018
16:38:01 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.950 - - 76000.0 - - 4.000 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:45 CT
23 Mar 2018
16:37:51 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.025 - - 78000.0 - - 5.025 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:57 CT
23 Mar 2018
16:38:01 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.175 - - 80000.0 - - 6.200 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:15 CT
23 Mar 2018
16:38:04 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 21 2.225 2.225 2.475 -0.250 2.225 82000.0 - - 7.450 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:56 CT
23 Mar 2018
16:38:02 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 34 1.750 1.675 1.850 -0.100 1.750 84000.0 - - 8.850 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:11 CT
23 Mar 2018