Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 84.225 +0.925 83.300 84.475 83.400 1,500 87.400 / 81.400 18:16:56 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:16:36 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.225 - - 76000.0 - - 1.975 - - 8 No Limit / 0.0125 18:16:18 CT
16 Jan 2018
18:16:25 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.825 - - 78000.0 2.600 +0.025 2.575 2.600 2.600 6 No Limit / 0.0125 18:16:32 CT
16 Jan 2018
18:16:37 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.550 - - 80000.0 - - 3.275 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:52 CT
16 Jan 2018
18:16:40 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.400 - - 82000.0 - - 4.100 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:31 CT
16 Jan 2018
18:16:37 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.350 - - 84000.0 - - 5.050 - - 8 No Limit / 0.0125 18:16:47 CT
16 Jan 2018
18:17:11 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.425 - - 86000.0 - - 6.100 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:57 CT
16 Jan 2018
18:17:14 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 6 2.650 2.650 2.650 0.000 2.650 88000.0 - - 7.300 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:35 CT
16 Jan 2018
18:17:17 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 90000.0 - - 8.625 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:54 CT
16 Jan 2018
18:16:14 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 10 - - 1.450 - - 92000.0 - - 10.100 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:29 CT
16 Jan 2018
18:17:04 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.025 - - 94000.0 - - 11.650 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:48 CT
16 Jan 2018