Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 75.350 -1.325 76.675 76.650 75.000 7,339 78.350 / 72.350 16:38:15 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:20 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 11.250 - - 66000.0 0.850 +0.225 0.625 0.750 0.850 115 No Limit / 0.0125 16:38:51 CT
23 Mar 2018
16:38:07 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.600 - - 68000.0 1.400 +0.425 0.975 1.200 1.400 37 No Limit / 0.0125 16:37:51 CT
23 Mar 2018
16:38:14 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.125 - - 70000.0 1.825 +0.350 1.475 1.825 2.050 17 No Limit / 0.0125 16:38:02 CT
23 Mar 2018
16:38:34 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.775 - - 72000.0 2.875 +0.750 2.125 2.300 2.875 172 No Limit / 0.0125 16:38:39 CT
23 Mar 2018
16:38:12 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.575 - - 74000.0 3.650 +0.725 2.925 3.200 3.675 164 No Limit / 0.0125 16:38:29 CT
23 Mar 2018
16:38:35 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.550 - - 76000.0 4.625 +0.750 3.875 4.250 4.900 69 No Limit / 0.0125 16:38:35 CT
23 Mar 2018
16:37:51 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 58 3.250 3.000 3.625 -0.425 3.200 78000.0 - - 4.925 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:55 CT
23 Mar 2018
16:37:59 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 41 2.675 2.500 2.825 -0.200 2.625 80000.0 - - 6.125 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:09 CT
23 Mar 2018
16:38:31 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 54 2.000 1.925 2.150 -0.225 1.925 82000.0 8.500 +1.050 7.450 8.500 8.500 32 No Limit / 0.0125 16:37:53 CT
23 Mar 2018
16:38:12 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 99 1.600 1.500 1.575 +0.025 1.600 84000.0 - - 8.875 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:23 CT
23 Mar 2018