Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 84.825 +0.900 83.925 85.125 83.700 2,067 87.975 / 81.975 18:16:52 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:17 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.525 - - 76000.0 - - 1.650 - - 0 No Limit / 0.0125 18:17:17 CT
16 Jan 2018
18:16:25 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.100 - - 78000.0 2.000 -0.200 2.200 2.000 2.000 1 No Limit / 0.0125 18:16:30 CT
16 Jan 2018
18:16:34 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.775 - - 80000.0 2.700 -0.175 2.875 2.700 2.800 11 No Limit / 0.0125 18:16:45 CT
16 Jan 2018
18:17:12 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.550 - - 82000.0 - - 3.650 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:27 CT
16 Jan 2018
18:16:48 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.450 - - 84000.0 - - 4.525 - - 0 No Limit / 0.0125 18:17:03 CT
16 Jan 2018
18:17:26 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.450 - - 86000.0 - - 5.500 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:48 CT
16 Jan 2018
18:16:20 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 20 3.100 3.100 2.575 +0.525 3.100 88000.0 - - 6.625 - - 0 No Limit / 0.0125 18:17:19 CT
16 Jan 2018
18:16:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 4 2.200 2.200 1.850 +0.350 2.200 90000.0 - - 7.900 - - 0 No Limit / 0.0125 18:17:05 CT
16 Jan 2018
18:17:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.300 - - 92000.0 - - 9.350 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:29 CT
16 Jan 2018
18:16:58 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.925 - - 94000.0 - - 10.950 - - 0 No Limit / 0.0125 18:16:52 CT
16 Jan 2018