Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 85.250 +0.325 84.925 85.375 84.475 6,700 88.000 / 82.000 18:12:25 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:12:28 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.200 - - 76000.0 1.275 -0.025 1.300 1.275 1.275 84 No Limit / 0.0125 18:13:29 CT
18 Jan 2018
18:12:29 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.700 - - 78000.0 - - 1.825 - - 4 No Limit / 0.0125 18:13:12 CT
18 Jan 2018
18:13:10 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 12 7.350 7.350 7.350 0.000 7.350 80000.0 2.325 -0.125 2.450 2.325 2.450 6 No Limit / 0.0125 18:12:16 CT
18 Jan 2018
18:13:23 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.050 - - 82000.0 - - 3.150 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:45 CT
18 Jan 2018
18:12:46 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 15 4.900 4.850 4.875 -0.025 4.850 84000.0 - - 3.950 - - 72 No Limit / 0.0125 18:12:26 CT
18 Jan 2018
18:12:16 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 63 4.000 3.775 3.800 +0.050 3.850 86000.0 - - 4.875 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:31 CT
18 Jan 2018
18:12:45 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 67 3.000 2.650 2.875 0.000 2.875 88000.0 - - 5.925 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:33 CT
18 Jan 2018
18:12:42 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 37 2.100 1.975 2.075 +0.025 2.100 90000.0 - - 7.125 - - 0 No Limit / 0.0125 18:13:17 CT
18 Jan 2018
18:13:13 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 8 - - 1.450 - - 92000.0 - - 8.500 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:47 CT
18 Jan 2018
18:12:36 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 5 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 94000.0 - - 10.025 - - 0 No Limit / 0.0125 18:13:23 CT
18 Jan 2018