Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 79.925 -0.200 80.125 80.325 79.725 241 83.125 / 77.125 13:04:00 CT
19 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:41:55 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.900 - - 75000.0 - - 1.800 - - 0 No Limit / 0.0125 10:15:16 CT
19 Jan 2018
10:41:55 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.200 - - 76000.0 - - 2.100 - - 0 No Limit / 0.0125 10:41:57 CT
19 Jan 2018
10:41:55 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.525 - - 77000.0 - - 2.425 - - 0 No Limit / 0.0125 10:55:55 CT
19 Jan 2018
10:41:55 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.900 - - 78000.0 - - 2.800 - - 0 No Limit / 0.0125 10:41:57 CT
19 Jan 2018
10:41:56 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.350 - - 79000.0 - - 3.225 - - 0 No Limit / 0.0125 10:41:57 CT
19 Jan 2018
10:41:55 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.825 - - 80000.0 - - 3.700 - - 0 No Limit / 0.0125 10:58:10 CT
19 Jan 2018
10:41:56 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.325 - - 81000.0 - - 4.200 - - 0 No Limit / 0.0125 10:56:25 CT
19 Jan 2018
10:56:23 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.850 - - 82000.0 - - 4.725 - - 0 No Limit / 0.0125 11:07:26 CT
19 Jan 2018
10:41:56 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.400 - - 83000.0 - - 5.250 - - 0 No Limit / 0.0125 10:41:55 CT
19 Jan 2018
10:41:57 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 84000.0 - - 5.825 - - 0 No Limit / 0.0125 10:41:55 CT
19 Jan 2018