Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 68.250 -1.300 69.550 69.325 68.225 86 72.550 / 66.550 13:04:29 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.800 - - 60000.0 - - 1.375 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.350 - - 62000.0 - - 1.900 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.000 - - 64000.0 - - 2.525 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.750 - - 66000.0 - - 3.250 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.575 - - 68000.0 - - 4.050 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.525 - - 70000.0 - - 4.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
10:08:15 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 25 3.450 3.450 3.550 -0.100 3.450 72000.0 - - 5.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.700 - - 74000.0 - - 7.100 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 76000.0 - - 8.350 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018
06:00:00 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.400 - - 78000.0 - - 9.725 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Mar 2018