Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 75.150 -0.350 75.500 75.675 75.100 10,099 78.125 / 72.125 18:31:23 CT
22 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:31:50 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.975 - - 71000.0 - - 1.500 - - 20 No Limit / 0.0125 18:30:47 CT
22 Jan 2018
18:30:50 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.300 - - 72000.0 - - 1.800 - - 20 No Limit / 0.0125 18:31:18 CT
22 Jan 2018
18:30:49 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.650 - - 73000.0 2.250 +0.100 2.150 2.150 2.250 206 No Limit / 0.0125 18:30:51 CT
22 Jan 2018
18:31:52 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 1 3.850 3.850 4.050 -0.200 3.850 74000.0 2.525 -0.025 2.550 2.525 2.525 80 No Limit / 0.0125 18:30:47 CT
22 Jan 2018
18:31:20 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 1 3.275 3.275 3.475 -0.200 3.275 75000.0 2.900 -0.075 2.975 2.900 3.050 133 No Limit / 0.0125 18:30:47 CT
22 Jan 2018
18:30:59 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 4 2.825 2.825 2.925 -0.100 2.825 76000.0 - - 3.425 - - 0 No Limit / 0.0125 18:31:19 CT
22 Jan 2018
18:31:25 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 9 2.350 2.250 2.450 -0.200 2.250 77000.0 - - 3.950 - - 0 No Limit / 0.0125 18:30:48 CT
22 Jan 2018
18:30:51 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 2 - - 2.000 - - 78000.0 - - 4.500 - - 0 No Limit / 0.0125 18:31:06 CT
22 Jan 2018
18:32:03 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.625 - - 79000.0 - - 5.125 - - 0 No Limit / 0.0125 18:30:47 CT
22 Jan 2018
18:31:15 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 9 1.250 1.100 1.275 -0.175 1.100 80000.0 - - 5.750 - - 0 No Limit / 0.0125 18:31:50 CT
22 Jan 2018