Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 67.275 - - 0 70.275 / 64.275 09:19:41 CT
22 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.625 - - 58000.0 - - 1.475 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.150 - - 60000.0 - - 1.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.775 - - 62000.0 - - 2.575 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.525 - - 64000.0 - - 3.300 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.400 - - 66000.0 - - 4.150 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.375 - - 68000.0 - - 5.100 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.475 - - 70000.0 - - 6.150 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.675 - - 72000.0 - - 7.325 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 74000.0 - - 8.625 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018
06:00:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.425 - - 76000.0 - - 10.025 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Jan 2018