Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 61.025 -1.550 62.575 62.725 60.850 11,270 64.325 / 58.325 17:59:15 CT
22 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
17:59:13 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.650 - - 57000.0 0.125 +0.050 0.075 0.100 0.175 122 No Limit / 0.0125 17:58:55 CT
22 Mar 2018
17:58:47 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.725 - - 58000.0 0.325 +0.175 0.150 0.175 0.350 169 No Limit / 0.0125 17:59:15 CT
22 Mar 2018
17:59:12 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.850 - - 59000.0 0.525 +0.250 0.275 0.425 0.625 245 No Limit / 0.0125 17:59:36 CT
22 Mar 2018
17:59:25 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 21 1.975 1.900 3.050 -1.150 1.900 60000.0 0.875 +0.400 0.475 0.475 0.975 1,206 No Limit / 0.0125 17:59:45 CT
22 Mar 2018
17:59:45 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 34 1.600 1.375 2.350 -0.900 1.450 61000.0 1.250 +0.475 0.775 0.725 1.400 552 No Limit / 0.0125 17:59:09 CT
22 Mar 2018
17:59:19 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 162 1.300 0.925 1.725 -0.750 0.975 62000.0 1.825 +0.675 1.150 1.150 2.000 309 No Limit / 0.0125 17:59:30 CT
22 Mar 2018
17:59:33 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 257 1.225 0.600 1.225 -0.625 0.600 63000.0 2.700 +1.050 1.650 1.625 2.700 50 No Limit / 0.0125 17:58:52 CT
22 Mar 2018
17:59:23 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 261 0.775 0.350 0.825 -0.425 0.400 64000.0 3.175 +0.925 2.250 2.175 3.400 27 No Limit / 0.0125 17:59:42 CT
22 Mar 2018
17:59:47 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 476 0.475 0.225 0.525 -0.225 0.300 65000.0 4.225 +1.275 2.950 3.150 4.225 44 No Limit / 0.0125 17:58:44 CT
22 Mar 2018
17:59:42 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.0125 253 0.275 0.150 0.325 -0.150 0.175 66000.0 5.100 +1.350 3.750 3.700 5.100 9 No Limit / 0.0125 17:58:43 CT
22 Mar 2018