Asset Class Navigation

Feeder Cattle 保证金

开始时间 期末
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/05/2020 04/02/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/03/2020 04/30/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/01/2020 06/04/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/05/2020 09/02/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/03/2020 12/03/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/04/2020 12/03/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/29/2019 12/11/2019 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/12/2019 12/27/2019 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/30/2019 01/30/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/31/2020 03/04/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/05/2020 04/02/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/03/2020 04/30/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/01/2020 06/04/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/05/2020 09/02/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/03/2020 12/03/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/04/2020 12/07/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/29/2019 12/11/2019 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/12/2019 01/02/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/03/2020 01/30/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/31/2020 03/04/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/05/2020 04/02/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/03/2020 05/05/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/06/2020 06/04/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/05/2020 09/04/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/07/2020 12/03/2020 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/04/2020 12/03/2021 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/29/2019 12/11/2019 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/12/2019 01/02/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/03/2020 01/30/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/31/2020 03/04/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/05/2020 04/01/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/02/2020 05/04/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/05/2020 06/04/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/05/2020 09/04/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/07/2020 12/02/2020 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/03/2020 12/03/2021 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/29/2019 12/11/2019 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/12/2019 01/02/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/03/2020 01/30/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/31/2020 03/04/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/05/2020 04/02/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/03/2020 05/05/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/06/2020 06/04/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/05/2020 09/03/2020 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/04/2020 12/03/2020 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/04/2020 12/03/2021 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/29/2019 12/11/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/12/2019 01/02/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/03/2020 01/30/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/31/2020 03/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/05/2020 04/02/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/03/2020 05/05/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/06/2020 06/04/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/05/2020 09/03/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/04/2020 12/03/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/04/2020 12/03/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/29/2019 12/11/2019 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/12/2019 01/02/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/03/2020 01/30/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/31/2020 03/04/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/05/2020 04/02/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/03/2020 05/05/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/06/2020 06/04/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/05/2020 09/04/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/07/2020 12/03/2020 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/04/2020 12/03/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/29/2019 12/11/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/12/2019 01/02/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/03/2020 01/23/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/31/2020 03/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/05/2020 04/01/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/02/2020 05/05/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/06/2020 06/04/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/05/2020 09/04/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/07/2020 12/03/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/04/2020 12/03/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/29/2019 12/11/2019 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/12/2019 01/02/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/03/2020 01/30/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/31/2020 03/04/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/05/2020 04/02/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/03/2020 05/05/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/06/2020 06/03/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/04/2020 09/04/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/07/2020 12/03/2020 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/04/2020 12/03/2021 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/29/2019 12/10/2019 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/11/2019 01/02/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/03/2020 01/29/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/30/2020 03/04/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/05/2020 04/02/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/03/2020 05/05/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/06/2020 06/04/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/05/2020 09/03/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/04/2020 12/03/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/04/2020 12/03/2021 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/29/2019 12/11/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/12/2019 01/02/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/03/2020 01/30/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/31/2020 03/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/05/2020 04/02/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/03/2020 05/05/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/06/2020 06/04/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/05/2020 09/04/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/07/2020 12/03/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/04/2020 12/03/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/29/2019 12/11/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/12/2019 12/31/2019 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/02/2020 01/30/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/31/2020 03/04/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/05/2020 04/02/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/03/2020 05/05/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/06/2020 06/04/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/05/2020 09/04/2020 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/07/2020 12/03/2020 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/04/2020 12/03/2021 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/29/2019 12/11/2019 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/12/2019 01/02/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/03/2020 01/30/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/31/2020 03/04/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/05/2020 04/02/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/03/2020 05/04/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/05/2020 06/04/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/05/2020 09/04/2020 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/07/2020 12/03/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/04/2020 12/03/2021 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/29/2019 12/11/2019 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/12/2019 12/31/2019 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/02/2020 01/30/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/31/2020 03/04/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/05/2020 04/02/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/03/2020 05/05/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/06/2020 06/04/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/05/2020 09/04/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/07/2020 12/03/2020 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/04/2020 12/03/2021 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/29/2019 12/11/2019 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/12/2019 01/02/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/03/2020 01/30/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/31/2020 03/04/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/05/2020 04/02/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/03/2020 05/05/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/06/2020 06/04/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/05/2020 09/04/2020 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/07/2020 12/03/2020 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/04/2020 12/03/2021 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 02/2020 11/2024 1,000 USD 0.01
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 12/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 12/2019 12/2020 385,000 JPY 35.000%