Asset Class Navigation

Feeder Cattle 保证金

开始时间 期末 维持
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
3 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
26 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
36 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
8 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
19 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
18 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

06/2020
02/2020

03/2020

06/2020
29 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
29 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
29 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
5 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
6 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
45 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
70 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
17 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
35 USD
CME FX BRITISH POUND M6B 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
30 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

06/2020
02/2020

03/2020

06/2020
25 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
27 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
25 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
5 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
7 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
45 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
70 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
20 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
35 USD
CME FX EURO FX M6E 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
30 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

06/2020
02/2020

03/2020

06/2020
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
14 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
13 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
3 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
4 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
20 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
10 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
25 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR MCD 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
15 USD
CME FX INRUSD FUTURES MIR 1

1
B

A
10/2019

10/2019
09/2021

09/2021
72 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

06/2020
02/2020

03/2020

06/2020
29 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
26 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
29 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
8 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
5 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
10/2019

10/2019
06/2020

06/2020
6 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
10/2019

09/2020
06/2020

09/2021
46 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
10/2019

12/2021
06/2020

09/2024
82 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
09/2020

09/2020
09/2021

09/2021
22 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2021

09/2024
45 USD
CME FX JAPANESE YEN MJY 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
35 USD
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
11/2019

11/2019
01/2020

01/2020
300 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
A

B
11/2019

02/2020
01/2020

09/2022
300 CNH
CME FX USD/OFFSHORE RMB (CNH) FUTURES MNH 1

1
B

A
02/2020

02/2020
09/2022

09/2022
300 CNH
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

03/2021
11/2020

12/2020

03/2021
60 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
40 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
04/2020

04/2020
50 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2019

05/2020
04/2020

10/2020
90 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
10/2019

11/2020
04/2020

03/2021
175 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
05/2020

05/2020
10/2020

10/2020
50 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
A

B
05/2020

11/2020
10/2020

03/2021
175 USD
CME FX MEXICAN PESO MP 1

1
B

A
11/2020

11/2020
03/2021

03/2021
50 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
38 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
38 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
40 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
8 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
9 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
12/2019

12/2019
09/2020

09/2020
13 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2019

12/2020
09/2020

09/2021
61 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2019

12/2021
09/2020

09/2024
91 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
12/2020

12/2020
09/2021

09/2021
25 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
A

B
12/2020

12/2021
09/2021

09/2024
60 USD
CME FX SWISS FRANC MSF 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2024

09/2024
60 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
30 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
25 USD
CME FX NEW ZEALAND DOLLAR NE 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
70 USD
CME FX POLISH ZLOTY PZ 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
150 USD
CME FX CROSS RATE HUNGARIAN FORINT/ EURO FX R 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
450 EUR
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
40 USD
CME FX AFRICAN RAND RA 1

1
B

A
10/2019

10/2019
09/2021

09/2021
65 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/SWISS FRANC RF 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
200 CHF
CME FX CHINESE RENMINBI RMB 1

1
B

A
11/2019

11/2019
09/2022

09/2022
1,000 USD
CME FX CROSS RATE CHINESE RENMINBI/EURO RME 1

1
B

A
11/2019

11/2019
03/2021

03/2021
750 EUR
CME FX CROSS RATE EURO FX/BRITISH POUND RP 1

1
B

A
10/2019

10/2019
03/2021

03/2021
90 GBP
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
10/2019

10/2019
10/2020

10/2020
150 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2020

09/2021
500 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2020

09/2022
800 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2020

09/2024
800 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2020

12/2020
09/2021

09/2021
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2020

12/2021
09/2021

09/2022
600 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2020

12/2022
09/2021

09/2024
600 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2021

12/2021
09/2022

09/2022
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
A

B
12/2021

12/2022
09/2022

09/2024
300 USD
CME FX RUSSIAN RUBLE RU 1

1
B

A
12/2022

12/2022
09/2024

09/2024
300 USD
CME FX CROSS RATE EURO FX/JAPANESE YEN RY 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
10,000 JPY
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
120 USD
CME FX SWEDISH KRONA SE 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
170 USD
CME FX INRUSD FUTURES SIR 1

1
B

A
10/2019

10/2019
09/2021

09/2021
360 USD
CME FX CROSS RATE SWISS FRANC/JAPANESE YEN SJ 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
40,000 JPY
CME FX TURKISH LIRA/US DOLLAR FUTURE TRL 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
2,000 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
100 USD
CME FX NORWEGIAN KRONE UN 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
140 USD
CME FX POLISH ZLOTY/EURO FX Z 1

1
B

A
12/2019

12/2019
03/2021

03/2021
350 EUR
CME FX USD/ZAR DELIVERABLE FUTURES ZAR 1

1
B

A
10/2019

10/2019
09/2021

09/2021
4,000 ZAR
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

01/2020
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

02/2020
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

03/2020
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

05/2020
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

08/2020
400 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

11/2020
470 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2019

03/2020

09/2020

12/2020
12/2019

03/2020

11/2020

02/2021
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
12/2019

03/2020

08/2020

11/2020
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

03/2020

06/2020

09/2020
12/2019

03/2020

08/2020

11/2020
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

08/2020
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
290 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

05/2020
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
12/2019

08/2020

02/2021

08/2021
235 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

06/2020

12/2020

06/2021
12/2019

08/2020

02/2021

08/2021
375 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

06/2020

12/2020
12/2019

08/2020

02/2021
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

08/2020
340 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

09/2020

06/2021

03/2022
12/2019

11/2020

08/2021

05/2022
475 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

09/2020

06/2021
12/2019

11/2020

08/2021
440 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

11/2020
410 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

09/2020

06/2021

03/2022
12/2019

11/2020

08/2021

05/2022
360 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2019

12/2020

12/2021

12/2022
12/2019

02/2021

02/2022

02/2023
475 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

12/2020

12/2021
12/2019

02/2021

02/2022
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

02/2021
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

05/2021
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2019

06/2021

12/2022

06/2024
12/2019

08/2021

02/2023

08/2024
575 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
12/2019

06/2021

12/2022
12/2019

08/2021

02/2023
500 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2021
12/2019

08/2021
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

11/2021
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

02/2022
390 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

05/2022
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2022
12/2019

08/2022
370 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2022
12/2019

11/2022
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

02/2023
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2023
12/2019

05/2023
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2023
12/2019

08/2023
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2023
12/2019

11/2023
400 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2023
12/2019

02/2024
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2024
12/2019

05/2024
440 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2024
12/2019

08/2024
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2024
12/2019

11/2024
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2024
12/2019

02/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2025
12/2019

05/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2025
12/2019

08/2025
470 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2025
12/2019

11/2025
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2025
12/2019

02/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2026
12/2019

05/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2026
12/2019

08/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2026
12/2019

11/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2026
12/2019

02/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2027
12/2019

05/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2027
12/2019

08/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2027
12/2019

11/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2027
12/2019

02/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2028
12/2019

05/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2028
12/2019

08/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2028
12/2019

11/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

12/2028
12/2019

02/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

03/2029
12/2019

05/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

06/2029
12/2019

08/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
12/2019

09/2029
12/2019

09/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

05/2020
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

08/2020
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

11/2020
340 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

05/2020
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

08/2020
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

11/2020
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

05/2020
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2020

06/2020

12/2020

03/2021
03/2020

08/2020

02/2021

05/2021
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
03/2020

08/2020

11/2020

02/2021
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

06/2020

09/2020

12/2020
03/2020

08/2020

11/2020

02/2021
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

08/2020

11/2020
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

08/2020
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
03/2020

11/2020

05/2021

11/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

09/2020

03/2021

09/2021
03/2020

11/2020

05/2021

11/2021
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2020

03/2021
03/2020

11/2020

05/2021
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

11/2020
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

12/2020

09/2021

06/2022
03/2020

02/2021

11/2021

08/2022
245 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

12/2020

09/2021

06/2022
03/2020

02/2021

11/2021

08/2022
310 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

12/2020

09/2021
03/2020

02/2021

11/2021
250 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

02/2021
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2020

03/2021

03/2022

03/2023
03/2020

05/2021

05/2022

05/2023
310 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

03/2021

03/2022
03/2020

05/2021

05/2022
310 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

05/2021
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

08/2021
275 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2020

09/2021

03/2023

09/2024
03/2020

11/2021

05/2023

11/2024
450 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
03/2020

09/2021

03/2023
03/2020

11/2021

05/2023
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

11/2021
295 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

02/2022
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

05/2022
300 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

08/2022
320 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2022
03/2020

11/2022
320 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

02/2023
340 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2023
03/2020

05/2023
345 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2023
03/2020

08/2023
360 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2023
03/2020

11/2023
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2023
03/2020

02/2024
400 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2024
03/2020

05/2024
420 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2024
03/2020

08/2024
440 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2024
03/2020

11/2024
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2024
03/2020

02/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2025
03/2020

05/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2025
03/2020

08/2025
460 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2025
03/2020

11/2025
470 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2025
03/2020

02/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2026
03/2020

05/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2026
03/2020

08/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2026
03/2020

11/2026
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2026
03/2020

02/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2027
03/2020

05/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2027
03/2020

08/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2027
03/2020

11/2027
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2027
03/2020

02/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2028
03/2020

05/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2028
03/2020

08/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2028
03/2020

11/2028
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

12/2028
03/2020

02/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

03/2029
03/2020

05/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

06/2029
03/2020

08/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
03/2020

09/2029
03/2020

09/2029
480 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
04/2020

06/2020
05/2020

08/2020
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
04/2020

09/2020
05/2020

11/2020
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2020

09/2020

03/2021

06/2021
08/2020

11/2020

05/2021

08/2021
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
08/2020

11/2020

02/2021
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

09/2020
08/2020

11/2020
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2020

06/2021
08/2020

02/2021

08/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

12/2020
08/2020

02/2021
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

03/2021

12/2021

09/2022
08/2020

05/2021

02/2022

11/2022
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

03/2021

12/2021

09/2022
08/2020

05/2021

02/2022

11/2022
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2020

03/2021

12/2021
08/2020

05/2021

02/2022
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

03/2021
08/2020

05/2021
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

06/2021

06/2022

06/2023
08/2020

08/2021

08/2022

08/2023
250 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
08/2020

08/2021

08/2022
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

06/2021
08/2020

08/2021
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

09/2021
08/2020

11/2021
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

12/2021

06/2023

12/2024
08/2020

02/2022

08/2023

02/2025
350 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2021

06/2023
08/2020

02/2022

08/2023
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

12/2021
08/2020

02/2022
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

03/2022
08/2020

05/2022
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

06/2022
08/2020

08/2022
260 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

09/2022
08/2020

11/2022
280 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

12/2022
08/2020

02/2023
320 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

03/2023
08/2020

05/2023
340 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

06/2023
08/2020

08/2023
345 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

09/2023
08/2020

11/2023
360 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

12/2023
08/2020

02/2024
380 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR ED 1

1
A

B
06/2020

03/2024
08/2020

05/2024
400 USD