Asset Class Navigation

Feeder Cattle 保证金

开始时间 期末
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 01/2020 04/2020 720 USD 25.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 05/2020 10/2020 380 USD 15.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 11/2020 11/2021 250 USD 15.000%
CME FX CZECH KORUNA/EURO CROSS RATE FUT K 12/2019 03/2021 1,600 EUR 0.03
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2020 07/2020 747 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2020 08/2020 792 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2020 09/2020 666 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2020 10/2020 270 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2021 10/2021 271 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2022 04/2022 257 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2022 05/2022 268 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2022 06/2022 890 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2022 07/2022 1,172 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2022 08/2022 1,182 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2022 09/2022 728 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2022 10/2022 163 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2020 09/2020 1,500 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2020 08/2020 833 USD 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2020 07/2020 843 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2020 08/2020 863 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2020 09/2020 754 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2020 10/2020 362 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2021 10/2021 219 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2022 04/2022 258 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2022 05/2022 997 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2022 06/2022 1,070 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 07/2022 07/2022 1,359 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2022 08/2022 1,471 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2022 09/2022 1,459 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2022 10/2022 449 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2020 09/2020 2,241 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2020 08/2020 1,033 USD 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2020 07/2020 609 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2020 08/2020 546 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2020 09/2020 1,027 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2020 10/2020 151 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2021 10/2021 82 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2022 04/2022 24 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2022 05/2022 157 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2022 06/2022 1,740 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 07/2022 07/2022 2,146 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2022 08/2022 1,421 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2022 09/2022 841 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2022 10/2022 70 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2020 09/2020 1,832 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2020 08/2020 1,242 USD 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2020 07/2020 973 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2020 08/2020 935 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2020 09/2020 820 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2020 10/2020 269 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2021 10/2021 160 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2022 04/2022 32 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2022 06/2022 1,997 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 07/2022 07/2022 2,183 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2022 08/2022 2,208 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2022 09/2022 2,004 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2022 10/2022 340 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2020 09/2020 1,624 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2020 08/2020 864 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2020 06/2020 956 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2020 09/2022 960 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2020 08/2020 912 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2020 09/2020 1,037 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2020 10/2020 447 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2021 10/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2022 04/2022 927 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2022 08/2022 970 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2022 10/2022 140 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2020 09/2020 1,398 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2020 08/2020 904 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2020 07/2020 900 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 890 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2020 09/2020 934 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2020 10/2020 408 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2021 10/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2022 08/2022 912 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2022 09/2022 1,118 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2022 10/2022 338 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2020 09/2020 2,844 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2020 08/2020 1,441 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 04/2020 04/2024 12 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 05/2020 05/2024 80 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2020 06/2023 252 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 07/2020 07/2023 716 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 08/2020 08/2023 812 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 09/2020 09/2023 296 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 10/2020 10/2023 8 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2024 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE K7K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE K7N 08/2020 08/2020 4.0% 25.000%
CME FX EC/SKR CROSS RATE FUTURES KE 12/2019 03/2021 20,000 SEK 0.02
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2020 10/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2022 10/2022 21.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2022 05/2022 80 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2022 06/2022 651 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 07/2022 07/2022 1,349 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 08/2022 08/2022 786 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 09/2022 09/2022 471 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2020 09/2020 1,382 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2020 08/2020 884 USD 250
CME FX KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE KRW 12/2019 06/2021 2,700 USD 0.04
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2020 07/2020 999 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2020 08/2020 1,166 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2020 09/2020 1,193 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2020 10/2020 168 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2021 10/2021 242 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2022 04/2022 150 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2022 07/2022 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2022 08/2022 1,628 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2022 09/2022 1,026 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2022 10/2022 146 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2020 09/2020 1,400 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2020 08/2020 1,441 USD 25.000%
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 02/2020 11/2024 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 02/2020 11/2024 1,000 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 11/2019 01/2020 2,250 USD 12.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 03/2020 01/2021 2,100 USD 12.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 02/2020 02/2020 1,800 USD 28.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 04/2020 10/2020 1,800 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 12/2019 12/2019 2,200 USD 40.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 02/2020 02/2020 2,200 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 04/2020 04/2020 2,200 USD 19.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 05/2020 06/2020 2,200 USD 18.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 07/2020 07/2020 2,200 USD 16.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 08/2020 08/2020 1,850 USD 16.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 10/2020 04/2021 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 12/2019 12/2019 300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 03/2020 12/2020 300 USD 20.000%
CME FX MICRO AUD/USD FUTURES M6A 12/2019 12/2019 120 USD 15.000%
CME FX MICRO AUD/USD FUTURES M6A 03/2020 03/2020 120 USD 13.000%
CME FX MICRO GBP/USD FUTURES M6B 12/2019 12/2019 240 USD 30.000%
CME FX MICRO GBP/USD FUTURES M6B 03/2020 03/2020 240 USD 20.000%
CME FX MICRO EUR/USD FUTURES M6E 12/2019 12/2019 180 USD 22.000%
CME FX MICRO EUR/USD FUTURES M6E 03/2020 03/2020 180 USD 15.000%
CME FX MICRO CAD/USD FUTURES MCD 12/2019 03/2020 100 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI MIDCAP FUTURES ME 12/2019 12/2020 7,200 USD 0.035
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 12/2019 12/2019 630 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 03/2020 03/2020 630 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 06/2020 12/2020 630 USD 20.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 02/2020 11/2024 1,499 USD 0.01
CME FX MICRO INR/USD FUTURE MIR 12/2019 11/2020 380 USD 0.08
CME FX MICRO JPY/USD MJY 12/2019 12/2019 215 USD 25.000%
CME FX MICRO JPY/USD MJY 03/2020 03/2020 215 USD 18.000%
CME FX MICRO USD/CNH FUTURES MNH 12/2019 11/2020 1,500 CNH 0.08
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 12/2019 12/2019 720 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 03/2020 12/2020 720 USD 20.000%
CME FX MEXICAN PESO FUTURES MP 12/2019 06/2021 1,200 USD 25.000%
CME INTEREST RATES MPC SONIA FUTURES MPC 11/2019 12/2019 150 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES MPC SONIA FUTURES MPC 01/2020 11/2020 175 GBP 35.000%
CME FX MICRO CHF/USD FUTURES MSF 12/2019 03/2020 310 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 YEN FUT N1 12/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 12/2019 12/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 03/2020 12/2020 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 12/2019 12/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 03/2020 12/2020 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 12/2019 12/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 03/2020 12/2020 4,600 USD 25.000%
CME FX NEW ZEALAND FUTURES NE 12/2019 03/2021 1,200 USD 15.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 11/2019 12/2019 525 USD 40.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 01/2020 01/2020 900 USD 30.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 02/2020 03/2020 1,400 USD 28.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 04/2020 11/2021 1,400 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 12/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON YEN DENOMINATED NIKKEI FUT NIT 12/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES NK 12/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER NKM 12/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NIKKEI STOCK AVERAGE FUT NKT 12/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 12/2019 12/2019 7,200 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 03/2020 12/2020 7,200 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 12/2019 12/2019 7,200 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 03/2020 12/2020 7,200 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 12/2019 12/2019 7,200 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 03/2020 12/2020 7,200 USD 20.000%
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 02/2020 11/2024 800 USD 0.01
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/05/2019 12/17/2019 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/18/2019 01/09/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/10/2020 02/06/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/07/2020 03/10/2020 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 03/11/2020 04/07/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 04/08/2020 05/11/2020 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/12/2020 06/11/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 06/12/2020 09/10/2020 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/11/2020 12/09/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/10/2020 12/10/2021 4,800 USD 0.05
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL FUT OPF 12/2019 10/2021 1,000 USD 0.01
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 12/2019 12/2019 645 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 01/2020 10/2021 1,000 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OIL GASOIL FUT POG 12/2019 11/2020 1,000 USD 0.01
CME FX POLISH ZLOTY FUTURES PZ 12/2019 03/2021 3,200 USD 0.04
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 12/2019 12/2019 1,100 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 02/2020 02/2020 600 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 04/2020 04/2020 450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 06/2020 06/2020 375 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 12/2019 12/2019 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 02/2020 02/2020 700 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 04/2020 04/2020 600 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD Q06 12/2019 12/2019 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD Q06 02/2020 02/2020 800 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ COMPOSITE FUTURES QN 12/2019 03/2020 7,200 USD 0.09
CME FX HUNGARIAN FORINT/EUR CROSS RATE FUT R 12/2019 03/2021 1,300 EUR 0.03
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSSL 1000 TOT RETURN FUT R1B 12/2019 12/2020 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX RUSS 1000 TOT RETURN INDEX MARKER R1M 12/2019 12/2020 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX RUSSELL 1000 TOTAL RETURN INDEX FUT R1R 12/2019 12/2020 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI RUSSELL1000 INDEX FUT R1T 12/2019 12/2020 3,200 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUT R2G 12/2019 12/2020 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX RUSS 2000 TOT RETURN INDEX MARKER R2M 12/2019 12/2019 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX RUSS 2000 TOT RETURN INDEX MARKER R2M 03/2020 12/2020 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX RUSSELL 2000 TOTAL RETURN INDEX FUT R2R 12/2019 12/2019 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX RUSSELL 2000 TOTAL RETURN INDEX FUT R2R 03/2020 12/2020 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSS 2000 TOT RETURN FUT R2T 12/2019 12/2019 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSS 2000 TOT RETURN FUT R2T 03/2020 12/2020 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUTU R2V 12/2019 12/2020 1,500 USD 0.035
CME FX AFRICAN RAND FUTURES RA 12/2019 12/2021 1,650 USD 0.04
CME FX EURO FX/SF FUTURES RF 12/2019 03/2021 2,500 CHF 0.03
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI RUSSELL 1000 GROWTH FUT RGT 12/2019 12/2020 3,400 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU RLT 12/2019 12/2019 3,000 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU RLT 03/2020 12/2020 3,000 USD 20.000%
CME FX U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES RMB 12/2019 12/2022 2,750 USD 0.04
CME FX EURORENMINBI FUTURE RME 12/2019 06/2021 4,000 EUR 0.03
CME FX EURO FX/BP FUTURE RP 12/2019 03/2021 3,100 GBP 0.03
CME AGRICULTURE S&P GSCI ENHANCED ER SWAP FUT RRE 12/2019 03/2020 1,350 USD 0.04
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES RS1 12/2019 12/2020 3,200 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 1000 GROWTH FUT RSG 12/2019 12/2020 3,400 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 1000 VALUE RSV 12/2019 12/2020 2,100 USD 0.05
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 SYN MARKER RTI 12/2019 12/2020 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES RTY 12/2019 12/2019 3,000 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES RTY 03/2020 12/2020 3,000 USD 20.000%
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 12/2019 11/2020 1,750 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 12/2020 09/2021 1,950 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 12/2021 09/2024 2,250 USD 0.06
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 1000 VALUE RVT 12/2019 12/2020 2,100 USD 0.05
CME FX EURO FX/JY FUTURE RY 12/2019 03/2021 280,000 JPY 0.03
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2019 12/2019 130 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2020 12/2020 170 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2021 12/2021 260 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2022 12/2022 270 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2023 12/2023 320 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2024 12/2026 420 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX FUT SDA 12/2027 12/2029 570 USD 30.000%
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 02/2020 11/2024 1,499 USD 0.01
CME EQUITY INDEX S&P 500 QUARLY DIVIDEND INDEX FUT SDI 12/2019 12/2019 210 USD 0.035
CME EQUITY INDEX S&P 500 QUARLY DIVIDEND INDEX FUT SDI 03/2020 09/2020 300 USD 0.035
CME EQUITY INDEX S&P 500 QUARLY DIVIDEND INDEX FUT SDI 12/2020 12/2020 400 USD 0.035
CME FX SKR/USD CROSS RATE FUTURES SE 12/2019 03/2021 5,000 USD 0.02
CME AGRICULTURE SP GSCI-ER 2 MTH FOWARD INX SWP SE2 12/2019 03/2020 1,100 USD 0.04
CME AGRICULTURE GSCI-ER 3 MTH FOWARD INX SWPS SE3 12/2019 03/2020 1,100 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P-GSCI EXCESS RETURN INDEX SWAPS SEI 12/2019 03/2020 1,350 USD 0.04
CME AGRICULTURE SP GSCI SWAP FUTURES SES 12/2019 03/2020 1,350 USD 0.04
CME AGRICULTURE BTIC ON S&P-GSCI EXCESS RETURN INDE SET 12/2019 03/2020 1,350 USD 0.04
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 02/2020 11/2024 1,499 USD 0.01
CME EQUITY INDEX S&P/ CITIGROUP GROWTH INDEX FUTURES SG 12/2019 03/2020 18,750 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC S&P 500 / GROWTH SGT 12/2019 03/2020 18,750 USD 0.035
CME FX INR/USD FUTURE SIR 12/2019 09/2021 1,900 USD 0.08
CME FX SFJY FUTURES SJ 12/2019 03/2021 700,000 JPY 0.02
CME EQUITY INDEX S&P MLP TOTAL RETURN INDEX MARKER SLI 12/2019 12/2020 2,800 USD 0.07
CME EQUITY INDEX S&P MLP TOTAL RETURN INDEX FUTURE SLP 12/2019 12/2020 2,800 USD 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC ON S&P MLP TOTAL RETURN INDEX SLT 12/2019 12/2020 2,800 USD 0.07
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P SMALLCAP INDEX FUT SMC 12/2019 12/2020 4,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC S&P SMALLCAP 600 INDEX FUT SMT 12/2019 12/2020 4,500 USD 0.035
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 09/2019 12/2019 205 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 03/2020 03/2020 255 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2020 06/2020 285 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 09/2020 12/2020 315 GBP 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 03/2021 06/2021 355 GBP 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 09/2021 12/2022 385 GBP 25.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 03/2023 06/2024 405 GBP 15.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 FUTURES SP 12/2019 12/2019 31,500 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 FUTURES SP 03/2020 03/2020 31,500 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 FUTURES SP 06/2020 12/2023 31,500 USD 20.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 12/2019 12/2019 320 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 03/2020 03/2020 210 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 06/2020 06/2020 130 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 09/2020 09/2020 120 USD 10.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 12/2019 02/2020 500 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 03/2020 03/2020 550 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 04/2020 04/2020 600 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 05/2020 05/2020 700 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 06/2020 12/2020 800 USD 8.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 09/2019 09/2019 300 USD 11.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 12/2019 12/2019 420 USD 11.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 03/2020 03/2029 530 USD 11.000%
CME EQUITY INDEX S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURES SU 12/2019 03/2020 12,750 USD 0.04
CME EQUITY INDEX BTIC S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURE SUT 12/2019 03/2020 12,750 USD 0.04
CME EQUITY INDEX S&P 500 / GROWTH SYNT MARKER TGT 12/2019 03/2020 18,750 USD 0.035
CME EQUITY INDEX S&P SMALLCAP 600 INDEX SYNT MARKER TMT 12/2019 12/2020 4,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON YEN DENOMINATED TOPIX FUT TPB 12/2019 12/2020 385,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 12/2019 12/2020 385,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON S&P 500 TOTAL RETURN INDEX TRB 12/2019 12/2025 6,300 USD 6.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX FUTURES TRI 12/2019 12/2025 6,300 USD 6.000%
CME FX TURKISH LIRA/US DOLLAR (TRY/USD) TRL 12/2019 03/2021 11,500 USD 45.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX MARKER TRM 12/2019 12/2025 6,300 USD 6.000%
CME EQUITY INDEX S&P VALUE INDEX SYNT MARKER TST 12/2019 03/2020 12,750 USD 0.04
CME FX NKR/USD FUTURES UN 12/2019 03/2021 5,500 USD 0.02
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/05/2019 12/17/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/18/2019 01/09/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/10/2020 02/06/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/07/2020 03/10/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/11/2020 04/08/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/09/2020 05/11/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/12/2020 06/10/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/12/2020 09/10/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/11/2020 12/09/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/10/2020 12/10/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/05/2019 12/18/2019 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/19/2019 01/10/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/13/2020 02/07/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/10/2020 03/11/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 03/12/2020 04/09/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 04/13/2020 05/12/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/13/2020 06/12/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 06/15/2020 09/11/2020 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/14/2020 12/10/2020 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/11/2020 12/10/2021 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/05/2019 12/18/2019 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/19/2019 01/10/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/13/2020 02/07/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/10/2020 03/11/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 03/12/2020 04/09/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 04/13/2020 05/12/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/13/2020 06/12/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 06/15/2020 09/11/2020 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/14/2020 12/10/2020 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/11/2020 12/13/2021 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/05/2019 12/17/2019 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/18/2019 01/09/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/10/2020 02/06/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/07/2020 03/10/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/11/2020 04/07/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/08/2020 05/11/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/12/2020 06/11/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/12/2020 09/10/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/11/2020 12/09/2020 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/10/2020 12/10/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/05/2019 01/09/2020 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/10/2020 02/06/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/07/2020 03/09/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/10/2020 04/07/2020 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/08/2020 05/07/2020 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/08/2020 06/05/2020 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 06/08/2020 09/03/2020 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/04/2020 12/03/2020 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/04/2020 12/10/2021 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/05/2019 12/17/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/18/2019 01/09/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/10/2020 02/06/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/07/2020 03/10/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/11/2020 04/09/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/10/2020 05/11/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/12/2020 06/11/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/12/2020 09/10/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/11/2020 12/09/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/10/2020 12/10/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/05/2019 12/17/2019 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/18/2019 01/09/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/10/2020 02/06/2020 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/07/2020 03/10/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/11/2020 04/07/2020 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/08/2020 05/11/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/12/2020 06/10/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/11/2020 09/10/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/11/2020 12/09/2020 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/10/2020 12/10/2021 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/05/2019 12/17/2019 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/18/2019 01/09/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/10/2020 02/06/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/07/2020 03/10/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/11/2020 04/06/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/07/2020 05/11/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/12/2020 06/11/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/12/2020 09/10/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/11/2020 12/09/2020 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/10/2020 12/10/2021 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/05/2019 12/17/2019 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/18/2019 01/09/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/10/2020 02/06/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/07/2020 03/10/2020 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/11/2020 04/07/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/08/2020 05/11/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/12/2020 06/11/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 06/12/2020 09/10/2020 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/11/2020 12/09/2020 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/10/2020 12/10/2021 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/05/2019 12/17/2019 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/18/2019 01/09/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/10/2020 02/06/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/07/2020 03/10/2020 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/11/2020 04/07/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/08/2020 05/11/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/12/2020 06/11/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/12/2020 09/10/2020 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/11/2020 12/09/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/10/2020 12/10/2021 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/05/2019 12/17/2019 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/18/2019 01/09/2020 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/10/2020 02/06/2020 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/07/2020 03/10/2020 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/11/2020 04/08/2020 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/09/2020 05/11/2020 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/12/2020 06/11/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 06/12/2020 09/10/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/11/2020 12/09/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/10/2020 12/10/2021 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/05/2019 12/17/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/18/2019 01/09/2020 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/10/2020 02/06/2020 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/07/2020 03/10/2020 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/11/2020 04/08/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/09/2020 05/11/2020 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/12/2020 06/11/2020 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/12/2020 09/10/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/11/2020 12/09/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/10/2020 12/10/2021 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/05/2019 12/17/2019 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/18/2019 01/08/2020 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/09/2020 02/05/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/06/2020 03/10/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/11/2020 04/07/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/08/2020 05/11/2020 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/12/2020 06/10/2020 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/11/2020 09/09/2020 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/10/2020 12/08/2020 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/09/2020 12/10/2021 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/05/2019 12/17/2019 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/18/2019 01/09/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/10/2020 02/06/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/07/2020 03/10/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/11/2020 04/09/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/13/2020 05/11/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/12/2020 06/11/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/12/2020 09/10/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/11/2020 12/09/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/10/2020 12/10/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/05/2019 12/17/2019 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/18/2019 01/09/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/10/2020 02/06/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/07/2020 03/10/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/11/2020 04/09/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/13/2020 05/11/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/12/2020 06/11/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/12/2020 09/10/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/11/2020 12/09/2020 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/10/2020 12/13/2021 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/05/2019 12/17/2019 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/18/2019 01/09/2020 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/10/2020 02/06/2020 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/07/2020 03/10/2020 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/11/2020 04/09/2020 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/10/2020 05/11/2020 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/12/2020 06/11/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/12/2020 09/10/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/11/2020 12/09/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/10/2020 12/10/2021 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/05/2019 12/17/2019 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/18/2019 01/09/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/10/2020 02/06/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/07/2020 03/10/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/11/2020 04/07/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/08/2020 05/11/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/12/2020 06/11/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/12/2020 09/10/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/11/2020 12/09/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/10/2020 12/10/2021 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/05/2019 12/17/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/18/2019 01/09/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/10/2020 02/06/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/07/2020 03/10/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/11/2020 04/06/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/07/2020 05/11/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/12/2020 06/11/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/12/2020 09/10/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/11/2020 12/09/2020 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/10/2020 12/10/2021 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/05/2019 12/17/2019 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/18/2019 01/09/2020 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/10/2020 02/06/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/07/2020 03/10/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/11/2020 04/07/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/08/2020 05/11/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/12/2020 06/11/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/12/2020 09/10/2020 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/11/2020 12/09/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/10/2020 12/10/2021 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/05/2019 12/18/2019 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/19/2019 01/10/2020 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/13/2020 02/07/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/10/2020 03/11/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/12/2020 04/08/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/13/2020 05/12/2020 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/13/2020 06/11/2020 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/15/2020 09/11/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/14/2020 12/10/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/11/2020 12/10/2021 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/05/2019 12/17/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/18/2019 01/09/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/10/2020 02/06/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/07/2020 03/10/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/11/2020 04/08/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/09/2020 05/11/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/12/2020 06/11/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/12/2020 09/10/2020 4,520 USD 0.05