Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.19 +0.09 34.10 34.31 34.06 4,031 36.60 / 31.60 03:54:42 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:00:30 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 17.400 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:29:14 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 17.900 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:29:08 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 18.400 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:29:17 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 18.900 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:28:28 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 19.400 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:28:28 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 19.900 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:29:20 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.5 - - 20.400 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:29:05 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.0 - - 20.900 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:28:26 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.5 - - 21.400 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017
18:28:19 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 56.0 - - 21.900 - - 0 No Limit / 0.005 02:09:59 CT
21 Nov 2017