Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 32.26 -0.46 32.72 32.80 32.25 9,284 34.79 / 29.79 16:38:18 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:59 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 49.5 - - 16.780 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:29 CT
23 Mar 2018
16:37:55 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 50.0 - - 17.280 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:49 CT
23 Mar 2018
16:38:32 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.025 - - 50.5 - - 17.780 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:15 CT
23 Mar 2018
16:37:45 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.025 - - 51.0 - - 18.280 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:02 CT
23 Mar 2018
16:38:28 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 51.5 - - 18.780 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:47 CT
23 Mar 2018
16:38:43 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 52.0 - - 19.280 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:07 CT
23 Mar 2018
16:38:04 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 52.5 - - 19.780 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:05 CT
23 Mar 2018
16:38:31 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 53.0 - - 20.280 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:19 CT
23 Mar 2018
16:38:25 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 53.5 - - 20.780 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:27 CT
23 Mar 2018
16:37:45 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 54.0 - - 21.280 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:42 CT
23 Mar 2018