Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 32.76 -0.18 32.94 32.97 32.76 223 35.44 / 30.44 04:30:07 CT
22 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:06:09 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.040 - - 49.5 - - 16.560 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:34 CT
21 Mar 2018
18:06:34 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.040 - - 50.0 - - 17.060 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:47 CT
21 Mar 2018
18:06:45 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 50.5 - - 17.560 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:50 CT
21 Mar 2018
18:06:25 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 51.0 - - 18.060 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:20 CT
21 Mar 2018
18:06:40 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 51.5 - - 18.560 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:12 CT
21 Mar 2018
18:07:05 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 52.0 - - 19.060 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:11 CT
21 Mar 2018
18:06:36 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 52.5 - - 19.560 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:05 CT
21 Mar 2018
18:07:09 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 53.0 - - 20.060 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:50 CT
21 Mar 2018
18:06:19 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 53.5 - - 20.560 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:40 CT
21 Mar 2018
18:06:31 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 54.0 - - 21.060 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:47 CT
21 Mar 2018