Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 31.91 -0.15 32.06 32.09 31.91 1,940 34.56 / 29.56 21:14:32 CT
19 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:00:33 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 45.5 - - 13.445 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:28 CT
19 Mar 2018
18:01:06 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.0 - - 13.945 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:46 CT
19 Mar 2018
18:01:19 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.5 - - 14.445 - - 0 No Limit / 0.005 18:01:03 CT
19 Mar 2018
18:01:04 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.0 - - 14.945 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:25 CT
19 Mar 2018
18:01:20 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.5 - - 15.445 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:59 CT
19 Mar 2018
18:00:20 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.0 - - 15.945 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:12 CT
19 Mar 2018
18:00:16 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.5 - - 16.445 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:25 CT
19 Mar 2018
18:00:56 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.0 - - 16.945 - - 0 No Limit / 0.005 18:01:03 CT
19 Mar 2018
18:00:20 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 17.445 - - 0 No Limit / 0.005 18:00:49 CT
19 Mar 2018
18:01:25 CT
19 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 17.945 - - 0 No Limit / 0.005 18:01:08 CT
19 Mar 2018