Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 31.89 -0.47 32.36 32.44 31.87 4,571 34.41 / 29.41 16:37:44 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:43 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 49.5 - - 17.140 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:01 CT
23 Mar 2018
16:37:47 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 50.0 - - 17.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:19 CT
23 Mar 2018
16:38:20 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 50.5 - - 18.140 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:04 CT
23 Mar 2018
16:38:28 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 51.0 - - 18.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:04 CT
23 Mar 2018
16:37:52 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 51.5 - - 19.140 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:52 CT
23 Mar 2018
16:38:03 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 52.0 - - 19.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:07 CT
23 Mar 2018
16:38:31 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 20.140 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:51 CT
23 Mar 2018
16:38:06 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 20.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:24 CT
23 Mar 2018
16:38:12 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 21.140 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:43 CT
23 Mar 2018
16:38:46 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 21.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:55 CT
23 Mar 2018