Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 32.08 +0.10 31.98 32.10 31.87 11,407 34.48 / 29.48 03:13:46 CT
19 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 45.5 - - 13.525 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.0 - - 14.025 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.5 - - 14.525 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.0 - - 15.020 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.5 - - 15.520 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.0 - - 16.020 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.5 - - 16.520 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.0 - - 17.020 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 17.520 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018
19:08:16 CT
18 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 18.020 - - 0 No Limit / 0.005 19:08:53 CT
18 Mar 2018