Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 31.87 -0.01 31.88 31.98 31.79 4,548 34.38 / 29.38 22:27:03 CT
22 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:31:13 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 17.620 - - 0 No Limit / 0.005 17:59:23 CT
22 Mar 2018
19:31:13 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 18.120 - - 0 No Limit / 0.005 17:59:43 CT
22 Mar 2018
17:59:34 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.5 - - 18.620 - - 0 No Limit / 0.005 17:58:41 CT
22 Mar 2018
17:59:34 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.0 - - 19.120 - - 0 No Limit / 0.005 17:58:54 CT
22 Mar 2018
17:59:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 19.620 - - 0 No Limit / 0.005 17:58:49 CT
22 Mar 2018
17:59:34 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 20.120 - - 0 No Limit / 0.005 17:59:27 CT
22 Mar 2018
17:58:47 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 20.620 - - 0 No Limit / 0.005 17:59:05 CT
22 Mar 2018
17:59:43 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 21.120 - - 0 No Limit / 0.005 17:58:51 CT
22 Mar 2018
17:58:49 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 21.620 - - 0 No Limit / 0.005 17:58:59 CT
22 Mar 2018
17:59:27 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 22.120 - - 0 No Limit / 0.005 17:59:05 CT
22 Mar 2018