Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 32.12 +0.06 32.06 32.28 31.85 58,008 34.48 / 29.48 16:37:38 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:44 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 45.5 - - 13.440 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:40 CT
16 Mar 2018
16:38:11 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.0 - - 13.940 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:54 CT
16 Mar 2018
16:38:22 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.5 - - 14.440 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:08 CT
16 Mar 2018
16:38:09 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.0 - - 14.940 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:37 CT
16 Mar 2018
16:38:24 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.5 - - 15.440 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:05 CT
16 Mar 2018
16:37:33 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.0 - - 15.940 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:26 CT
16 Mar 2018
16:37:29 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.5 - - 16.440 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:37 CT
16 Mar 2018
16:38:03 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.0 - - 16.940 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:08 CT
16 Mar 2018
16:37:33 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 17.440 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:57 CT
16 Mar 2018
16:38:28 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 17.940 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:12 CT
16 Mar 2018