Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 379.6 0.0 379.6 380.3 378.4 5,969 399.6 / 359.6 04:41:01 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:08:29 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 525.0 - - 145.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:38 CT
22 Feb 2018
22:40:44 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 530.0 - - 150.45 - - 0 No Limit / 0.01 02:58:44 CT
23 Feb 2018
18:08:40 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 535.0 - - 155.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:29 CT
22 Feb 2018
22:07:19 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 540.0 - - 160.45 - - 0 No Limit / 0.01 02:58:44 CT
23 Feb 2018
18:08:56 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 545.0 - - 165.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:32 CT
22 Feb 2018
18:09:29 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 550.0 - - 170.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:38 CT
22 Feb 2018
18:08:32 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 555.0 - - 175.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:51 CT
22 Feb 2018
18:09:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 560.0 - - 180.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:49 CT
22 Feb 2018
18:09:45 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 565.0 - - 185.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:23 CT
22 Feb 2018
18:09:47 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 570.0 - - 190.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:48 CT
22 Feb 2018