Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 326.3 +5.9 320.4 326.5 319.9 35,479 340.4 / 300.4 10:11:30 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 475.0 - - 154.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:33 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 480.0 - - 159.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:33 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 485.0 - - 164.60 - - 0 No Limit / 0.01 10:01:04 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 490.0 - - 169.60 - - 0 No Limit / 0.01 10:01:04 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 495.0 - - 174.60 - - 0 No Limit / 0.01 08:55:39 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 500.0 - - 179.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:29 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 510.0 - - 189.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:29 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 520.0 - - 199.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:29 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 209.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:29 CT
22 Nov 2017
07:01:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 219.60 - - 0 No Limit / 0.01 09:38:29 CT
22 Nov 2017