Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 339.2 -0.3 339.5 339.5 338.4 405 359.5 / 319.5 05:49:33 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:31:30 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 5.65 - - 430.0 - - 95.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:49 CT
22 Jan 2018
18:31:32 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.95 - - 440.0 - - 104.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:53 CT
22 Jan 2018
18:30:51 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.35 - - 450.0 - - 113.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:43 CT
22 Jan 2018
18:31:11 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.85 - - 460.0 - - 123.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:49 CT
22 Jan 2018
18:31:27 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.40 - - 470.0 - - 132.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:40 CT
22 Jan 2018
18:32:04 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.00 - - 480.0 - - 142.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:37 CT
22 Jan 2018
18:31:16 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.65 - - 490.0 - - 152.05 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:11 CT
22 Jan 2018
18:31:49 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.40 - - 500.0 - - 161.75 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:50 CT
22 Jan 2018
18:31:10 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.15 - - 510.0 - - 171.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:37 CT
22 Jan 2018
18:31:32 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.95 - - 520.0 - - 181.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:14 CT
22 Jan 2018