Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 337.1 -1.5 338.6 338.8 337.1 63 358.6 / 318.6 21:35:33 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:37:41 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.45 - - 430.0 - - 95.20 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:09 CT
23 Jan 2018
18:37:55 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.85 - - 440.0 - - 104.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:36:41 CT
23 Jan 2018
18:37:20 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.35 - - 450.0 - - 114.00 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:02 CT
23 Jan 2018
18:37:31 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.90 - - 460.0 - - 123.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:21 CT
23 Jan 2018
18:38:03 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.55 - - 470.0 - - 133.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:29 CT
23 Jan 2018
18:37:44 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.20 - - 480.0 - - 142.75 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:15 CT
23 Jan 2018
18:37:50 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.95 - - 490.0 - - 152.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:34 CT
23 Jan 2018
18:36:57 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.70 - - 500.0 - - 162.25 - - 0 No Limit / 0.01 18:38:05 CT
23 Jan 2018
18:37:35 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.50 - - 510.0 - - 172.05 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:20 CT
23 Jan 2018
18:37:08 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.35 - - 520.0 - - 181.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:20 CT
23 Jan 2018