Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 372.5 +1.5 371.0 374.9 371.1 46,454 392.9 / 352.9 16:38:31 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:27 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 545.0 - - 174.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:53 CT
16 Mar 2018
16:37:51 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 550.0 - - 179.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:57 CT
16 Mar 2018
16:38:15 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 555.0 - - 184.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:01 CT
16 Mar 2018
16:37:41 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 560.0 - - 189.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:53 CT
16 Mar 2018
16:37:52 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 565.0 - - 194.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:29 CT
16 Mar 2018
16:37:30 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 570.0 - - 199.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:40 CT
16 Mar 2018
16:38:28 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 575.0 - - 204.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:23 CT
16 Mar 2018
16:37:46 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 580.0 - - 209.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:36 CT
16 Mar 2018
16:37:54 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 585.0 - - 214.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:02 CT
16 Mar 2018
16:38:25 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 590.0 - - 219.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:44 CT
16 Mar 2018