Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 367.9 +0.6 367.3 370.7 366.7 1,932 388.2 / 348.2 16:37:51 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:30 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.60 - - 490.0 - - 123.75 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:54 CT
16 Mar 2018
16:38:01 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.25 - - 500.0 - - 133.45 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:23 CT
16 Mar 2018
16:38:31 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.00 - - 510.0 - - 143.15 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:12 CT
16 Mar 2018
16:37:59 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.80 - - 520.0 - - 153.00 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:08 CT
16 Mar 2018
16:38:17 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 530.0 - - 162.85 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:31 CT
16 Mar 2018
16:38:13 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.50 - - 540.0 - - 172.75 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:06 CT
16 Mar 2018
16:38:15 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.40 - - 550.0 - - 182.70 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:30 CT
16 Mar 2018
16:38:01 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.30 - - 560.0 - - 192.70 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:35 CT
16 Mar 2018
16:38:24 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 570.0 - - 202.70 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:05 CT
16 Mar 2018
16:38:08 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 580.0 - - 212.70 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:31 CT
16 Mar 2018