Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 329.4 -0.2 329.6 329.4 329.4 72 349.6 / 309.6 21:40:33 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:16:27 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.75 - - 450.0 - - 121.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:19 CT
16 Jan 2018
18:17:32 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.50 - - 460.0 - - 131.25 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:21 CT
16 Jan 2018
18:17:29 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.25 - - 470.0 - - 141.00 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:12 CT
16 Jan 2018
18:16:41 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.10 - - 480.0 - - 150.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:25 CT
16 Jan 2018
18:16:22 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.95 - - 490.0 - - 160.70 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:50 CT
16 Jan 2018
18:16:59 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.85 - - 500.0 - - 170.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:13 CT
16 Jan 2018
18:17:34 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.70 - - 510.0 - - 180.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:14 CT
16 Jan 2018
18:16:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 520.0 - - 190.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:09 CT
16 Jan 2018
18:17:20 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.55 - - 530.0 - - 200.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:34 CT
16 Jan 2018
18:17:15 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.50 - - 540.0 - - 210.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:06 CT
16 Jan 2018