Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 371.0 +1.1 369.9 373.5 369.9 3,019 391.3 / 351.3 16:37:44 CT
16 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:33 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.80 - - 510.0 - - 140.45 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:39 CT
16 Mar 2018
16:38:15 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.60 - - 520.0 - - 150.30 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:45 CT
16 Mar 2018
16:38:22 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.50 - - 530.0 - - 160.20 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:28 CT
16 Mar 2018
16:38:04 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.40 - - 540.0 - - 170.15 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:27 CT
16 Mar 2018
16:38:15 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.30 - - 550.0 - - 180.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:55 CT
16 Mar 2018
16:38:23 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 560.0 - - 190.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:42 CT
16 Mar 2018
16:38:21 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 570.0 - - 200.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:31 CT
16 Mar 2018
16:38:05 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 580.0 - - 210.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:32 CT
16 Mar 2018
16:37:36 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 590.0 - - 220.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:49 CT
16 Mar 2018
16:38:09 CT
16 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 600.0 - - 230.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:08 CT
16 Mar 2018