Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 329.5 0.0 329.5 329.5 329.2 39 349.5 / 309.5 01:00:01 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:16:36 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.35 - - 450.0 - - 121.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:26 CT
16 Jan 2018
18:17:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.10 - - 460.0 - - 131.05 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:39 CT
16 Jan 2018
18:16:16 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.95 - - 470.0 - - 140.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:51 CT
16 Jan 2018
18:16:51 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.80 - - 480.0 - - 150.75 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:48 CT
16 Jan 2018
18:16:56 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.70 - - 490.0 - - 160.65 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:53 CT
16 Jan 2018
18:16:38 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.60 - - 500.0 - - 170.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:10 CT
16 Jan 2018
18:16:25 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.50 - - 510.0 - - 180.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:33 CT
16 Jan 2018
18:17:18 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.45 - - 520.0 - - 190.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:16:39 CT
16 Jan 2018
18:17:24 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.40 - - 530.0 - - 200.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:31 CT
16 Jan 2018
18:17:03 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.35 - - 540.0 - - 210.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:30 CT
16 Jan 2018