Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 336.7 +2.0 334.7 340.4 334.3 21,639 354.7 / 314.7 13:19:58 CT
19 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
09:00:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.10 - - 450.0 - - 116.00 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:09:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.90 - - 460.0 - - 125.80 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:09:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.75 - - 470.0 - - 135.65 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
08:58:04 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 480.0 - - 145.50 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:00:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.55 - - 490.0 - - 155.45 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
11:28:51 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.45 - - 500.0 - - 165.40 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:00:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.40 - - 510.0 - - 175.35 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
08:51:01 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.35 - - 520.0 - - 185.30 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:00:13 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.35 - - 530.0 - - 195.30 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018
09:00:16 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.30 - - 540.0 - - 205.30 - - 0 No Limit / 0.01 09:00:43 CT
19 Jan 2018