Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 341.3 -0.4 341.7 341.3 340.8 1,914 361.7 / 321.7 19:59:38 CT
22 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:08:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.30 - - 480.0 - - 138.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:52 CT
22 Jan 2018
19:08:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 485.0 - - 143.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:43 CT
22 Jan 2018
19:08:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 490.0 - - 148.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:56 CT
22 Jan 2018
19:08:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 495.0 - - 153.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:44 CT
22 Jan 2018
19:08:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 500.0 - - 158.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:15 CT
22 Jan 2018
- - 0 - - - - - 505.0 - - - - - 0 - -
19:00:18 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 510.0 - - 168.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:14 CT
22 Jan 2018
19:00:18 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 520.0 - - 178.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:08 CT
22 Jan 2018
19:00:18 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 530.0 - - 188.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:10 CT
22 Jan 2018
19:00:24 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 540.0 - - 198.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:36 CT
22 Jan 2018