Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 341.1 - - 0 361.1 / 321.1 19:23:30 CT
22 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:30:50 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 7.15 - - 430.0 - - 94.95 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:00 CT
22 Jan 2018
18:32:08 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 6.35 - - 440.0 - - 104.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:35 CT
22 Jan 2018
18:32:08 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 5.70 - - 450.0 - - 113.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:49 CT
22 Jan 2018
18:32:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 5.10 - - 460.0 - - 122.65 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:50 CT
22 Jan 2018
18:31:36 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.60 - - 470.0 - - 132.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:04 CT
22 Jan 2018
18:32:01 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.15 - - 480.0 - - 141.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:47 CT
22 Jan 2018
18:31:24 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.75 - - 490.0 - - 151.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:31:55 CT
22 Jan 2018
18:31:59 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.40 - - 500.0 - - 160.75 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:08 CT
22 Jan 2018
18:30:58 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.05 - - 510.0 - - 170.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:32:14 CT
22 Jan 2018
18:32:03 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.80 - - 520.0 - - 180.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:30:59 CT
22 Jan 2018