Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 338.4 -1.2 339.6 339.9 338.3 2,626 359.6 / 319.6 21:43:39 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 485.0 - - 145.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:04 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 490.0 - - 150.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:21 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 495.0 - - 155.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:36:56 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 500.0 - - 160.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:30 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 505.0 - - 165.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:30 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 510.0 - - 170.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:36:39 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 515.0 - - 175.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:11 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 520.0 - - 180.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:35 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 190.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:47 CT
23 Jan 2018
19:00:30 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 200.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:37:00 CT
23 Jan 2017