Intras for Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (PLATTS) FUTURES ALA 1

1
A

B
09/2022

01/2023
12/2022

12/2024
8,500 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (PLATTS) FUTURES ALA 1

1
B

A
01/2023

01/2023
12/2024

12/2024
5,900 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
4,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
A

B
09/2022

01/2023
12/2022

12/2024
4,000 USD
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA (METAL BULLETIN) FUTURES ALB 1

1
B

A
01/2023

01/2023
12/2024

12/2024
4,000 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

11/2022
09/2022

10/2022

11/2022
1,500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
1,500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
12/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
04/2023

05/2023

06/2023
04/2023

05/2023

06/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
05/2023

06/2023

07/2023
05/2023

06/2023

07/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

11/2023
09/2023

10/2023

11/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
10/2023

11/2023

12/2023
10/2023

11/2023

12/2023
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
11/2023

12/2023

01/2024
11/2023

12/2023

01/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
12/2023

01/2024

02/2024
12/2023

01/2024

02/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
01/2024

02/2024

03/2024
01/2024

02/2024

03/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
04/2024

05/2024

06/2024
04/2024

05/2024

06/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
05/2024

06/2024

07/2024
05/2024

06/2024

07/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
06/2024

07/2024

08/2024
06/2024

07/2024

08/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
07/2024

08/2024

09/2024
07/2024

08/2024

09/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
08/2024

09/2024

10/2024
08/2024

09/2024

10/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
09/2024

10/2024

11/2024
09/2024

10/2024

11/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
10/2024

11/2024

12/2024
10/2024

11/2024

12/2024
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
11/2024

12/2024

01/2025
11/2024

12/2024

01/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
12/2024

01/2025

02/2025
12/2024

01/2025

02/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
01/2025

02/2025

03/2025
01/2025

02/2025

03/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
02/2025

03/2025

04/2025
02/2025

03/2025

04/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
03/2025

04/2025

05/2025
03/2025

04/2025

05/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
04/2025

05/2025

06/2025
04/2025

05/2025

06/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
05/2025

06/2025

07/2025
05/2025

06/2025

07/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
06/2025

07/2025

08/2025
06/2025

07/2025

08/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
07/2025

08/2025

09/2025
07/2025

08/2025

09/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
08/2025

09/2025

10/2025
08/2025

09/2025

10/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
09/2025

10/2025

11/2025
09/2025

10/2025

11/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
10/2025

11/2025

12/2025
10/2025

11/2025

12/2025
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
11/2025

12/2025

01/2026
11/2025

12/2025

01/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
12/2025

01/2026

02/2026
12/2025

01/2026

02/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
01/2026

02/2026

03/2026
01/2026

02/2026

03/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
02/2026

03/2026

04/2026
02/2026

03/2026

04/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
03/2026

04/2026

05/2026
03/2026

04/2026

05/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
04/2026

05/2026

06/2026
04/2026

05/2026

06/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
05/2026

06/2026

07/2026
05/2026

06/2026

07/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
06/2026

07/2026

08/2026
06/2026

07/2026

08/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
07/2026

08/2026

09/2026
07/2026

08/2026

09/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
08/2026

09/2026

10/2026
08/2026

09/2026

10/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
09/2026

10/2026

11/2026
09/2026

10/2026

11/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
10/2026

11/2026

12/2026
10/2026

11/2026

12/2026
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
11/2026

12/2026

01/2027
11/2026

12/2026

01/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
12/2026

01/2027

02/2027
12/2026

01/2027

02/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
01/2027

02/2027

03/2027
01/2027

02/2027

03/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
02/2027

03/2027

04/2027
02/2027

03/2027

04/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
03/2027

04/2027

05/2027
03/2027

04/2027

05/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
04/2027

05/2027

06/2027
04/2027

05/2027

06/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
05/2027

06/2027

07/2027
05/2027

06/2027

07/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

2

1
A

B

A
06/2027

07/2027

08/2027
06/2027

07/2027

08/2027
500 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
B

A
09/2022

09/2022
04/2023

04/2023
2,000 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
A

B
09/2022

05/2023
04/2023

08/2027
2,000 USD
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 1

1
B

A
05/2023

05/2023
08/2027

08/2027
2,000 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2024

01/2025
12/2024

01/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2025

02/2025
01/2025

02/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2025

03/2025
02/2025

03/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2025

04/2025
03/2025

04/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2025

05/2025
04/2025

05/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2025

06/2025
05/2025

06/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2025

07/2025
06/2025

07/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2025

08/2025
07/2025

08/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2025

09/2025
08/2025

09/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2025

10/2025
09/2025

10/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2025

11/2025
10/2025

11/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2025

12/2025
11/2025

12/2025
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2025

01/2026
12/2025

01/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2026

02/2026
01/2026

02/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2026

03/2026
02/2026

03/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2026

04/2026
03/2026

04/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2026

05/2026
04/2026

05/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2026

06/2026
05/2026

06/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2026

07/2026
06/2026

07/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2026

08/2026
07/2026

08/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
08/2026

09/2026
08/2026

09/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2026

10/2026
09/2026

10/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
10/2026

11/2026
10/2026

11/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
11/2026

12/2026
11/2026

12/2026
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
12/2026

01/2027
12/2026

01/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
01/2027

02/2027
01/2027

02/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
02/2027

03/2027
02/2027

03/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
03/2027

04/2027
03/2027

04/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
04/2027

05/2027
04/2027

05/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
05/2027

06/2027
05/2027

06/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
06/2027

07/2027
06/2027

07/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
07/2027

08/2027
07/2027

08/2027
1,300 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
B

A
09/2022

09/2022
05/2024

05/2024
1,400 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
A

B
09/2022

06/2024
05/2024

08/2027
2,283 USD
CMX METALS ALUMINUM MW US TRANSACTION PREMIUM PLATTS (25MT) SWAP FUTURES AUP 1

1
B

A
06/2024

06/2024
08/2027

08/2027
1,500 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS SCRAP (AMM) FUTURES BUS 1

1
B

A
10/2022

10/2022
09/2024

09/2024
1,650 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

11/2022
7,500 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

02/2023
7,500 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

12/2025
7,500 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
B

A
10/2022

10/2022
11/2022

11/2022
5,600 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
10/2022

12/2022
11/2022

02/2023
5,600 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
10/2022

03/2023
11/2022

12/2025
5,600 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
B

A
12/2022

12/2022
02/2023

02/2023
5,600 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

12/2025
5,600 USD
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) COB 1

1
B

A
03/2023

03/2023
12/2025

12/2025
5,600 USD
CMX METALS COPPER PREMIUM GRADE A CIF (METAL BULLETIN) FUTURES CUP 1

1
B

A
09/2022

09/2022
02/2024

02/2024
280 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
1,300 USD
CMX METALS ALUMINIUM EUROPEAN PREMIUM DUTY-PAID (METAL BULLETIN) FUTURES EDP 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2024

12/2024
1,400 USD
CMX METALS NORTH EUROPEAN HOT-ROLLED COIL STEEL (ARGUS) FUTURES EHR 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
2,300 EUR
CMX METALS NORTH EUROPEAN HOT-ROLLED COIL STEEL (ARGUS) FUTURES EHR 1

1
A

B
09/2022

01/2023
12/2022

02/2024
2,300 EUR
CMX METALS NORTH EUROPEAN HOT-ROLLED COIL STEEL (ARGUS) FUTURES EHR 1

1
B

A
01/2023

01/2023
02/2024

02/2024
2,300 EUR
CMX METALS HEAVY MELTING SCRAP, GRADE I AND II, MIX HMS 80/20, CFR TURKEY (PLATTS) SWAP FUTURES FSF 1

1
B

A
09/2022

09/2022
08/2024

08/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2026

06/2027
12/2026

06/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2027

12/2027
06/2027

12/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2027

06/2028
12/2027

06/2028
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
09/2022

02/2023
12/2022

08/2023
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
09/2022

10/2023
12/2022

06/2024
500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
09/2022

12/2024
12/2022

06/2026
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
09/2022

12/2026
12/2022

06/2028
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
02/2023

02/2023
08/2023

08/2023
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2023

10/2023
08/2023

06/2024
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2023

12/2024
08/2023

06/2026
650 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2023

12/2026
08/2023

06/2028
1,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
10/2023

10/2023
06/2024

06/2024
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2023

12/2024
06/2024

06/2026
650 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2023

12/2026
06/2024

06/2028
1,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
12/2024

12/2024
06/2026

06/2026
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2024

12/2026
06/2026

06/2028
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
12/2026

12/2026
06/2028

06/2028
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
5,900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2026

06/2027
12/2026

06/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
06/2027

12/2027
06/2027

12/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2027

06/2028
12/2027

06/2028
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
09/2022

02/2023
12/2022

08/2023
6,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
09/2022

10/2023
12/2022

06/2024
6,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
09/2022

12/2024
12/2022

06/2026
6,450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
09/2022

12/2026
12/2022

06/2028
6,900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
B

A
02/2023

02/2023
08/2023

08/2023
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
02/2023

10/2023
08/2023

06/2024
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
02/2023

12/2024
08/2023

06/2026
650 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
02/2023

12/2026
08/2023

06/2028
1,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
B

A
10/2023

10/2023
06/2024

06/2024
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2023

12/2024
06/2024

06/2026
650 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
10/2023

12/2026
06/2024

06/2028
1,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
B

A
12/2024

12/2024
06/2026

06/2026
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
A

B
12/2024

12/2026
06/2026

06/2028
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCD 1

1
B

A
12/2026

12/2026
06/2028

06/2028
350 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
55 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
60 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
70 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
75 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
65 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
75 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
65 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
50 USD
CMX METALS KILO GOLD FUTURES GCK 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
50 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
5,900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2026

06/2027
12/2026

06/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
06/2027

12/2027
06/2027

12/2027
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2027

06/2028
12/2027

06/2028
200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
09/2022

02/2023
12/2022

08/2023
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
09/2022

10/2023
12/2022

06/2024
6,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
09/2022

12/2024
12/2022

06/2026
6,450 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
09/2022

12/2026
12/2022

06/2028
6,900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
B

A
02/2023

02/2023
08/2023

08/2023
300 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
02/2023

10/2023
08/2023

06/2024
6,100 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
02/2023

12/2024
08/2023

06/2026
6,350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
02/2023

12/2026
08/2023

06/2028
6,700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
B

A
10/2023

10/2023
06/2024

06/2024
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
10/2023

12/2024
06/2024

06/2026
650 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
10/2023

12/2026
06/2024

06/2028
1,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
B

A
12/2024

12/2024
06/2026

06/2026
350 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
A

B
12/2024

12/2026
06/2026

06/2028
600 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GCT 1

1
B

A
12/2026

12/2026
06/2028

06/2028
350 USD
CMX METALS GOLD/PLATINUM SPREAD FUTURES GPS 1

1
A

B
10/2022

01/2023
12/2022

01/2023
375 USD
CMX METALS GOLD/PLATINUM SPREAD FUTURES GPS 1

1
B

A
01/2023

01/2023
01/2023

01/2023
375 USD
CMX METALS GOLD/SILVER RATIO FUTURES GSR 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
1,100 USD
CMX METALS GOLD/SILVER RATIO FUTURES GSR 1

1
B

A
02/2023

02/2023
02/2023

02/2023
1,100 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC STEEL PREMIUM (CRU) FUTURES HDG 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
1,400 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC STEEL PREMIUM (CRU) FUTURES HDG 1

1
A

B
09/2022

01/2023
12/2022

12/2025
1,400 USD
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC STEEL PREMIUM (CRU) FUTURES HDG 1

1
B

A
01/2023

01/2023
12/2025

12/2025
1,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
825 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

01/2023
1,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

02/2023
09/2022

02/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

03/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

04/2023
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

05/2023
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

06/2023
09/2022

06/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

07/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

08/2023
09/2022

08/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

09/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

10/2023
09/2022

10/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

11/2023
09/2022

11/2023
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

12/2023
1,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

01/2024
09/2022

01/2024
1,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

11/2024
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

02/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

04/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2025
09/2022

06/2025
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2025
09/2022

08/2025
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2025
09/2022

11/2025
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2025
09/2022

02/2026
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2026
09/2022

04/2026
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2026
09/2022

06/2026
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

07/2026
09/2022

08/2026
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

09/2026
09/2022

11/2026
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

12/2026
09/2022

02/2027
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

03/2027
09/2022

04/2027
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2022

05/2027
09/2022

09/2027
2,800 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

11/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

02/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2025
10/2022

04/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2025
10/2022

06/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2025
10/2022

08/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2025
10/2022

11/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2025
10/2022

02/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2026
10/2022

04/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2026
10/2022

06/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

07/2026
10/2022

08/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

09/2026
10/2022

11/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

12/2026
10/2022

02/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

03/2027
10/2022

04/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2022

05/2027
10/2022

09/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
650 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
750 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
1,200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

11/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

02/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

04/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

05/2025
11/2022

06/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

07/2025
11/2022

08/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

09/2025
11/2022

11/2025
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

12/2025
11/2022

02/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

03/2026
11/2022

04/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

05/2026
11/2022

06/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

07/2026
11/2022

08/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

09/2026
11/2022

11/2026
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

12/2026
11/2022

02/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

03/2027
11/2022

04/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2022

05/2027
11/2022

09/2027
2,400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

11/2024
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

02/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

04/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

06/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

08/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

11/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

02/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

04/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2026
12/2022

06/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

07/2026
12/2022

08/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

09/2026
12/2022

11/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

12/2026
12/2022

02/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

03/2027
12/2022

04/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2022

05/2027
12/2022

09/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
1,700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

11/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

02/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

04/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

06/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

08/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

11/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

02/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

04/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

05/2026
01/2023

06/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

07/2026
01/2023

08/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

09/2026
01/2023

11/2026
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

12/2026
01/2023

02/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

03/2027
01/2023

04/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2023

05/2027
01/2023

09/2027
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
550 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
700 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
900 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
1,100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
1,300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
1,500 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

11/2024
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

02/2025
1,600 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

04/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

06/2025
2,000 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

08/2025
2,000 USD

About Margins | Performance Bonds

Margins, also known as Performance Bonds are deposits required to ensure that a clearing member can cover potential losses with his or her trading positions. Margins / Performance bonds help to ensure that clearing members can meet their obligations to their customers and to CME Clearing. Performance bonds/margins vary according to product and market volatility.

Read more about performance bonds/margin

Subscribe to Notices

To stay up-to-date with performance bond requirements and compliance concerns with the changing regulatory environment.

Subscribe

Contacts

Clearing Fees
+1 312 648 5470
efsadmin@cmegroup.com

Risk Management, PC-SPAN Hotline
+1 312 648 3888
Clearing.riskmanagement@cmegroup.com

CME Clearing Financial Unit
+1 312 207 2594
chfin@cmegroup.com

Clearing System Password Help
+1 312 930 3444

Deliveries
+1 312 930 3172

General Clearing Division
+1 312 930 3170