Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 02/2018 02/2018 139 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 03/2018 01/2019 300 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 02/2019 10/2019 320 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 11/2019 01/2023 380 USD 0.04