Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 12/2017 12/2017 212 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 01/2018 11/2018 300 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 12/2018 08/2019 320 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 09/2019 11/2022 380 USD 0.04