Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 01/2018 01/2018 210 USD 0.1
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 02/2018 09/2018 210 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 10/2018 12/2020 210 USD 0.03