Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 03/2018 03/2018 330 USD 0.1
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 04/2018 11/2018 330 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 12/2018 12/2020 330 USD 0.03