Asset Class Navigation

2-Year T-Note Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES 2-YEAR T-NOTE 26 1

2

1
A

B

A
12/2017

03/2018

06/2018
12/2017

03/2018

06/2018
250 USD
CBT INTEREST RATES 2-YEAR T-NOTE 26 1

1
B

A
12/2017

12/2017
06/2018

06/2018
160 USD