Asset Class Navigation

Australian Dollar Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2018

04/2018

05/2018
03/2018

04/2018

05/2018
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2018

04/2018
03/2018

04/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
04/2018

05/2018

06/2018
04/2018

05/2018

06/2018
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

05/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
05/2018

06/2018
05/2018

06/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
05/2018

06/2018

07/2018
05/2018

06/2018

07/2018
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

07/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2018

07/2018

09/2018
06/2018

07/2018

09/2018
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
07/2018

09/2018

12/2018
07/2018

09/2018

12/2018
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2018

12/2018

03/2019
09/2018

12/2018

03/2019
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2018

03/2019

06/2019
12/2018

03/2019

06/2019
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2019

06/2019
03/2019

06/2019
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2019

06/2019

09/2019
03/2019

06/2019

09/2019
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2019

09/2019
06/2019

09/2019
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2019

09/2019

12/2019
06/2019

09/2019

12/2019
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

03/2020
09/2019

12/2019

03/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2019

03/2020

06/2020
12/2019

03/2020

06/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2020

06/2020

09/2020
03/2020

06/2020

09/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
30 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
02/2018

02/2018
12/2018

12/2018
35 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
02/2018

03/2019
12/2018

03/2020
70 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
02/2018

06/2020
12/2018

12/2022
150 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
03/2019

03/2019
03/2020

03/2020
70 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2019

06/2020
03/2020

12/2022
150 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
06/2020

06/2020
12/2022

12/2022
150 USD