Asset Class Navigation

E-mini Russell 2000 Index Margins

CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES R1E 24 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES R2E 24 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES R3E 24 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES R4E 24 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES RTM 24 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES RTO 24 USD