Asset Class Navigation

Naphtha Cargoes CIF NWE (Platts) Crack Spread (1000mt) Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2018 03/2018 374 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2018 04/2018 1,063 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2018 05/2018 1,057 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2018 06/2018 1,055 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2018 08/2018 1,051 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2018 09/2018 1,036 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2018 10/2018 1,024 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2018 11/2018 1,018 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2018 12/2018 1,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2019 01/2019 999 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2019 02/2019 993 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2019 03/2019 987 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2019 04/2019 980 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2019 05/2019 974 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2019 06/2019 961 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2019 07/2019 949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2019 08/2019 943 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2019 09/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2019 10/2019 931 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2019 11/2019 930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2019 12/2019 924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2020 01/2020 924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2020 02/2020 912 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2020 03/2020 912 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2020 12/2021 906 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 12/2022 14,373 USD 0.08