Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Crack Spread BALMO Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/01/2018 06/01/2018 780 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/04/2018 06/04/2018 819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/05/2018 06/05/2018 862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/06/2018 06/06/2018 910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/07/2018 06/07/2018 964 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/08/2018 06/08/2018 1,024 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/11/2018 06/11/2018 1,092 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/12/2018 06/12/2018 1,170 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/13/2018 06/13/2018 1,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/14/2018 06/14/2018 1,365 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/15/2018 06/15/2018 1,489 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/18/2018 06/18/2018 1,638 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/19/2018 06/19/2018 1,820 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/20/2018 06/20/2018 2,048 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 06/21/2018 06/29/2018 2,012 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/02/2018 07/02/2018 1,078 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/03/2018 07/03/2018 1,084 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/04/2018 07/05/2018 1,090 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/06/2018 07/06/2018 1,096 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/09/2018 07/09/2018 1,104 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/10/2018 07/10/2018 1,112 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/11/2018 07/11/2018 1,122 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/12/2018 07/12/2018 1,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/13/2018 07/13/2018 1,145 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/16/2018 07/16/2018 1,160 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/17/2018 07/17/2018 1,177 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/18/2018 07/18/2018 1,198 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/19/2018 07/19/2018 1,223 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/20/2018 07/20/2018 1,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL GFC 07/23/2018 07/31/2018 1,296 USD 0.08